Numer 1/2007 Streszczenia

Jerzy Józwik, Jarosław Flisiak

Wybrane aspekty zastosowań technik komputerowych w pracach eksperymentalnych

Streszczenie
W pracy omówiono obszary zastosowań komputerów w pracach eksperymentalnych.
W oparciu o przykład praktyczny szczegółowo zaprezentowano wybrane aspekty zastosowań techniki komputerowej podczas prowadzenia prac eksperymentalnych oraz projektowania komputerowych systemów pomiarowych. Analizę przeprowadzono w oparciu o system pomiarowy wykorzystywany podczas monitorowania stanu cieplnego obiektu technicznego.

The chosen aspects of computer methods application in research

Summary
In this article the areas of using computers in the experimental analysis, based on the practical example, have been presented. The analysis were based on the measured system using during the monitoring of the thermal state of the technical object.

Marek Janczarek, Piotr Skalski, Z. Suchorab

Przewodzenie ciepła przez przegrodę w stanach ustalonych i nieustalonych

Streszczenie
Artykuł przedstawia rozwi±zanie problemu przewodzenia ciepła przez płask± ¶cianę oraz znaczenia przewodzenia ciepła w aspekcie energetyczno-ekonomicznym zwi±zanym ze stratami ciepła przez obiekt budowlany. Wykazuje jak zmienia się współczynnik przewodzenia ciepła wraz ze wzrostem przyrostu temperatury na powierzchniach przegrody wykonanej ze styropianu.

Summary
The article present researches heat transfer through flat wall and represents meanings of heat transfer in energetic and economic aspect - connected with losses warmth by builder's object. Shows how changes coefficient of heat transfer together with height of increase of temperature on surfaces of barrier constructed from polystyrene.

Gabriel Borowski

Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do badań struktury brykietów z materiałów drobnoziarnistych

Streszczenie
Przedstawiono przykład zastosowania komputerowej analizy obrazu celem sprawdzenia i porównania struktury brykietów uzyskanych z metalowych materiałów drobnoziarnistych. Badano brykiety z prasy stemplowej i walcowej zawieraj±ce różne dodatki pełni±ce rolę lepiszcza. Brykiety wykonano z odpadów powstaj±cych w procesie obróbki wykańczaj±cej kulkowych łożysk tocznych. Odpady te zawieraj± znaczne ilo¶ci żelaza, które po odpowiednim przetworzeniu mog± nadawać się do utylizacji w przemy¶le hutniczym. Na podstawie przeprowadzonych analiz potwierdzono dobór odpowiedniego ¶rodka wi±ż±cego w procesie przygotowania mieszanki do brykietowania. Sprawdzono także poprawno¶ć sposobu mieszania składników oraz słuszno¶ć doboru urz±dzenia do brykietowania. Stwierdzono, że brykiety z melas± scalane w prasie walcowej posiadaj± najbardziej jednorodn± i zwart± strukturę.

Application of computer image analysis to the study of the briquettes structure made on a fine-grained materials

Summary
The sample case of computer image analysis to compare the briquettes structure made on a fine-grained metal materials was presented. The tested briquettes, made on the stamp press and the roll press, contained different additional substances as a binder. The briquettes were made of wastes from the finishing process of bearing balls. The wastes contain considerable quantity of iron which can be utilized in metallurgical industry after certain performing. Based on carried out analysis a proper selection of the binder to prepare the mixture for briquetting was confirmed. The correct way of mixing the components and the appropriate selection of briquetting machine were also verified as essential. Therefore, it was concluded that briquettes with molasses made in a roll press have the most homogeneous and compact structure.

Klaudiusz Lenik, Krzysztof Dziedzic, Agnieszka Czerkawska

Wykorzystanie wybranych form graficznych do przedstawiania wyników badań do¶wiadczalnych procesu tarcia i zużycia

Streszczenie
W pracy omówiono problem wykorzystania form graficznych do kształcenia studentów w zakresie analizy i opracowania wniosków z przeprowadzonych badań do¶wiadczalnych. Zaprezentowany przykład dotyczy wyników badań procesu tarcia i zużycia przedstawionych w wybranej formie graficznej. Umiejętny dobór form wykresów umożliwił przedstawienie relacji między zmiennymi w czytelny i przejrzysty sposób na ograniczonej powierzchniowo płaszczyˇnie.

Utilization of the chosen graphic forms to present the results of experimental research of friction and waste process

Summary
In this work there was talked over the problem of utilization graphic forms to education students in range of analysis and study conclusions from conducted experimental research. The presented example concerns the results of examination of friction and waste process that were presented in chosen graphic form. The skilful selection of graphs forms made it possible to present reaction between variables in readable and transparent way on limited surface.

Grzegorz Barański, Rafał Sochaczewski, Jacek Czarnigowski

Wykorzystanie programu LabView do badań układów napędowych

Streszczenie
W artykule przedstawiono krótk± charakterystykę programowania w ¶rodowisku LabVIEW. Opisano również ogóln± budowę ¶rodowisko programu wraz z podstawowymi jego funkcjami. Ponadto, na przykładzie dwóch aplikacji, zaprezentowano technikę programowania w tym ¶rodowisku.

Use of LabView Software for propulsion systems research

Summary
The article describes shortly programming procedures in LabView software. General structure of the software and principal functions were also presented. Moreover, programming technique was shown on two examples.

Antoni Nazarewicz, Marcin Szlachetka, Mirosław Wendeker

Wykorzystanie programu Star-CD do modelowania zjawisk w silnikach spalinowych

Streszczenie
W artykule przedstawiono wykorzystanie programu Star-CD do modelowania zjawisk w silnikach spalinowych. Pokrótce zostało przedstawione ¶rodowisko programu. Opisano również ogólna budowę ¶rodowiska programu wraz z podstawowymi jego funkcjami oraz stosowanymi modułami. Przedstawiono również etapy tworzenia trójwymiarowego modelu i sposoby odczytywania wyników.

Application of Star-CD program to modeling phenomena in combustion engines

Summary
This article presents the way how to use Star-CD program for modeling phenomena in combustion engines. The environment of this program is briefly introduced. It also describes the general constructions and applied modules. This paper also illustrates the steps of creating three-dimensional models and ways of reading the results.

Konrad Pietrykowski, Michał Gęca, Mirosław Wendeker

Komputerowe wspomaganie modernizacji układu paliwowego silnika samolotowego

Streszczenie
Artykuł opisuje badania symulacyjne w programie WAVE. Zostały one wykonane w celu uzasadnienia podjęcia realizacji projektu modernizacji silnika lotniczego ASz-62IR/M-18. Celem badań było potwierdzenie potencjalnych korzy¶ci wynikaj±cych z zast±pienia gaˇnikowego systemu zasilania sekwencyjnym wtryskiem benzyny.

Computer Aided Modernization of Fuel Supply System for Aircraft Engine

Summary
The article describes simulation research done width the use of WAVE program. The research was aimed at configuration of rightness of retrofitting aircraft engine ASz-62IR/M-18 with fuel injection system.

Arkadiusz Małek, Jacek Czarnigowski, Mirosław Wendeker

Komputerowe wspomaganie projektowania systemu sterowania ogniwem paliwowym

Streszczenie
Efektywne sterowanie przepływem zasilaj±cego powietrza może zwiększyć osi±gi systemu ogniw paliwowych. Wykorzystuj±c komputerowe oprogramowanie wspomagaj±ce projektowanie systemów sterowania można w krótkim czasie poznać wła¶ciwo¶ci obiektu sterowania i dobrać odpowiedni± metodę sterowania.
W artykule podkre¶lono też ogromn± rolę modelowania i badań symulacyjnych w dzisiejszej nauce, technice i dydaktyce.

Computer aided fuel cell control system design

Summary
This paper points out that effective control of the air supply flow can increase performance of fuel cell system. It presents how to get to know in a short time the properties of the object of control and select appropriate method of controlling it by using computer software which supports designinig control system. This article also emphasizes the huge significance of modeling and simulation in science, technology and didactics.

Michał Rola, Łukasz Grabowski, Piotr Jakliński

Dydaktyczne znaczenie programu Modelica w kształceniu technicznym

Streszczenie
W artykule przedstawiono możliwo¶ci zastosowania programu Modelica do modelowania zjawisk fizycznych w czasie kształcenia technicznego. Opisano biblioteki dostępne w pakiecie programu Modelica oraz przykładowe zastosowania tego programu.

Educational significance of Modelica program in technical education

Summary
This paper presents various possibilities of application of Modelica program for modeling physical phenomena in the technical education. It also describes libraries available in Modelica and gives some model application of this program.

Jerzy Montusiewicz, Krzysztof Dziedzic, Renata Lis

Oczekiwania studentów wobec przedmiotu techniki multimedialne

Streszczenie
W pracy przedstawiono różne uwarunkowania występuj±ce przy tworzeniu programu do przedmiotu techniki multimedialne. Zaprezentowano przyjęte cele i założenia przy opracowaniu programu oraz tre¶ci programowe wykładu i tematykę ćwiczeń laboratoryjnych już realizowanych. Przedstawiono również zakres badań dotycz±cych oczekiwań studentów wobec tre¶ci przedmiotu techniki multimedialne oraz ich wyniki.

Students' expectations of the class multimedia techniques

Summary
This work introduces different conditionings occurring during the creation of a program for the Multimedia Techniques class. A presentation is given of the adopted aims and assumptions made during the preparation of the program, as well as the syllabus content of the lecture and laboratory classes already realized. The scope and results are also presented students' expectations of the content of the class Multimedia Techniques.

Jerzy Montusiewicz, Robert Drapała

Uwagi metodologiczne do trójwymiarowego modelowania stolarki budowlanej

Streszczenie
W pracy przedstawiono uwagi metodologiczne dotycz±ce trójwymiarowego modelowania okien i drzwi. Sformułowano wiele szczegółowych wskazań, które w praktyce przyczyni± się do efektywnego rysowania wybranych konstrukcji. Zaprezentowano przykłady modelowania drewnianych drzwi oraz okna z PCW.

Methodological remarks on the tridimensional modelling of carpentry work

Summary
The study presents methodological remarks concerning tridimensional modelling of windows and doors. A number of detailed suggestions are made which will practically contribute to effective drawing of selected constructions. Examples of modeling wooden doors and PVC windows are presented.

Klaudiusz Lenik, Barbara Gawrylak

Dobór form prezentacji multimedialnych w dydaktyce szkoły wyższej na przykładzie problematyki dystrybucji wyrobów

Streszczenie
W pracy przedstawiono rodzaje i metodykę wykorzystania różnych form prezentacji multimedialnych. Podano przykłady omawianych metod i sposobów realizacji prezentacji na wybranych przykładach opracowania zajęć dydaktycznych z zakresu problematyki dystrybucji wyrobów. Wskazano wymogi przy stosowania prezentacji multimedialnych w kształceniu oraz korzy¶ci z ich zastosowania dla studentów i prowadz±cego zajęcia.

The selection of forms of multimediumistic presentations in the didactics of the university on the example of the problems of the distribution of products

Summary
In the report were introduced kinds and the methodics of the adaptation of different forms of multimediumistic presentations. There were given examples of talked over methods and manners of the realization of the presentation on chosen examples of the elaboration of didactic lectures from the range of the problems of the distribution of products. There were showed requirements at the usage of multimediumistic presentations in the education and the advantage from their use for students and lecturers.

Renata Lis, Robert Lis

Webcast jako nowa forma multimedialnych ¶rodków dydaktycznych wspomagaj±cych proces kształcenia

Streszczenie
W pracy zaprezentowano zagadnienia zwi±zane z zastosowaniem multimediów w edukacji. Głównie skupiono się na przedstawieniu webcastów jako nowej formy multimedialnych ¶rodków dydaktycznych. Omówione tre¶ci zostały zilustrowane przykładem opracowania webcastu przy pomocy programu Microsoft Producer.

The Webcast as the new form of multimedia didactic tools supporting the process of education

Summary
This article presents the webcast as a new multimedia didactic tool which was adopted to supporting process of education. These issues were illustrated example of elaboration webcast by use of software Microsoft Producer.

Anna Walczyna, Magdalena Sawa, Michał Charlak

Wpływ edukacji informatycznej na ¶wiadomo¶ć studentów kierunku Zarz±dzanie i Marketing w zakresie możliwo¶ci wspomagania komputerowego w zarz±dzaniu

Streszczenie
Celem artykułu było ukazanie, jak w trakcie studiów zmieniła się wiedza studentów kierunku Zarz±dzanie i Marketing dotycz±ca możliwo¶ci wykorzystania informatyki w zarz±dzaniu. Analizuj±c program nauczania zaobserwowano dysproporcję pomiędzy wiedz± przekazan± studentom, a posiadan± w momencie badań.

The influence of computer education on consciousness students of the management and marketing range on possibility of computer aid in management

Summary
The exhibition was the aim of article as the knowledge of students of direction in time of studies changed the Management and Marketing the relating possibility of utilization of computer science in management. It the programme of the teaching simultaneously analyzing was observed the disproportion among knowledge passed on the students, and possessed in time of the study.

Zygmunt Lenik, Konrad Gauda

Wykorzystanie baz danych w działalno¶ci admininstracji szkolnej

Streszczenie
W artykule omówiono możliwo¶ci wprowadzania do administracji szkolnej oprogramowania komputerowego wspomagaj±cego jej pracę. Problem dotyczy wykorzystania dla administracji szkolnej programów z pakietu Office (Word, Excel i Access). Jako przykład realizacji podjętego zadania opisano projekt elementu bazy danych dla potrzeb sekretariatu szkolnego pod nazw± Informacje o pracownikach szkół.

The databases use in the school's administration activity

Summary
In this article it was discussed the possibilities of introductions of the software aiding the work of school's administration. The problem respects use of programs from Office packet (Word, Excel and Access) for administration of school. It was described project of element of database for school's secretariat need called: School's worker information as the example of taking problems.

Artur Popko, Klaudiusz Lenik

Systemy informacji zintegrowanej

Streszczenie
Przedstawiono informacje dotycz±ce eksploatacji systemu typu GIS. Omówiono kluczowe kryteria procesu integracji eksploatowanych systemów informacyjnych wpływaj±ce na efektywno¶ć realizowanego procesu.

Systems of integrated information

Summary
The article concentrates on the most significant information concerning exploitation process and data integration of GIS system. The author describes main criterions that determine efficiency of realized process.

Krystyna Pomorska, Aneta Duda

Możliwo¶ci zastosowania symulacji komputerowych w prognozowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

Streszczenie
Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń bada się w warunkach terenowych złożonymi metodami:
- matematyczne modelowanie na drodze analitycznego lub numerycznego rozwi±zywania ogólnego równania dyfuzji,
- modelowanie fizyczne w tunelach aerodynamicznych,
- bezpo¶rednie pomiary dyfuzji w terenie przy wykorzystaniu substancji znaczonych.
Za pomoc± modelowania matematycznego możliwa jest nie tylko ocena faktycznego stanu zanieczyszczenia, ale także możliwo¶ć prognozowania skutków maj±cych wyst±pić stężeń oraz prognozowania zagrożeń wywołanych dużymi emisjami losowymi. W publikacji przedstawiono krótkie omówienie wybranych modeli. Podstawowymi modelami opisu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń s± różniczkowe modele Eulera, całkowe Langrange'a oraz statystyczne modele Gaussa. Z innych modeli należy wymienić model trójwymiarowy oparty na metodzie elementów skończonych. Model ten należy do grupy numerycznych modeli dyfuzyjnych. Zaawansowan± technik± modelowania procesów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń s± sieci neuronowe. Zastosowanie sieci neuronowych oparte jest na licznych zbiorach danych. Podstawow± cech± sieci neuronowych jest jej zdolno¶ć do uogólnienia, któr± uzyskuje się podczas nauczania na podstawie zbioru danych.

The capabilities of employing computer simulations in forecasting the spreading of pollution

Summary
The spread of pollution is measured in composite local conditions using compound methods such as: - mathematical simulation by way of analytical or numeric solving of the general equation of diffusion,
- physical simulation - in wind tunnels,
- direct measurements of diffusion in the field, utilizing marked substances.
The use of mathematical simulation allows not only for the measurement of the actual level of pollution, but also gives the ability to forecast it's effects as well as asses the threat caused by large random emissions. A short discussion of the chosen models is presented in the publication. The basic models describing the diffusion of pollutants are the differential Euler model, Langrange integrated model as well as Gauss statistical model. Other models which should be mentioned are the three dimensional model based on the method finished elements. This model belongs to the group of numeric diffusion models. An advanced technique of modeling the processes of pollutant diffusion are neuron networks. The employment of neural networks is based on numerous data sets. The basic feature of neural networks is their ability to generalize, which is achieved during computer managed on the basis of the data set.