Numer 10/2011 Streszczenia

Piotr Penkała

MODELOWANIE ZŁOŻENIA SILNIKA W PROGRAMIE SOLID EDGE

Streszczenie
W artykule zaprezentowano możliwo¶ci budowania wirtualnych złożeń na przykładzie silnika Wankla. Jest to zespół, który konstrukcyjnie i technologicznie stawia przed projektantami i wykonawcami znaczne trudno¶ci. Dlatego utworzenie modelu wirtualnego wraz z symulacj± ruchu jest narzędziem, które może wyeliminować błędy na etapie eksploatacji. Program Solid Edge ST2 daje bardzo duże możliwo¶ci projektowania dużych złożeń oraz przeprowadzania symulacji ruchu.

Summary
The paper presents opportunities to build on the example of virtual assembly Wankel engine. This is a team that structural and technological demands placed on designers and contractors considerable difficulties. Therefore the establishment of a virtual model with traffic simulation is a tool that can eliminate errors during its operation. The Solid Edge ST2 program gives very powerful large assembly design and simulation of traffic.

Jacek Domińczuk

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW KONSTRUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH NA WYTRZYMAŁO¦Ć POŁˇCZEŃ KLEJOWYCH

Streszczenie
W artykule opisano wpływ czynników konstrukcyjnych tj. długo¶ci zakładki, grubo¶ci klejonych elementów, grubo¶ci spoiny klejowej, wielko¶ci wypływki, ukosowanie końców zakładki, sztywno¶ć kleju w stanie utwardzonym, sztywno¶ć materiałów ł±czonych, oraz czynników technologicznych: sposób przygotowania powierzchni, temperatura, ci¶nienie utwardzania, na wytrzymało¶ć poł±czeń klejowych. Podano znane zależno¶ci matematyczne. Przedstawiono wykresy uzyskane w wyniku prowadzonych badań.

THE INFLUENCE OF SELECTED CONSTRUCTIONAL AND TECHNOLOGICAL FACTORS ON THE ADHESIVE JOINTS STRENGTH

Summary
The paper presents the influence of constructional factors (the lengths of lap, thickness of joined elements, the thickness of adhesive layer, size of fash, bevelling off lap ends, the stiffness of cured adhesive, the stiffness of glued elements) and technological factors (surface treatment, temperature, the pressure of curing) on the strength of adhesive joints. Mathematical dependences were shown. Graphs received as a result of research were introduced.

Daniel G±ska, Antoni ¦wić

PROCES WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJˇCEGO STEROWANIE I ZARZˇDZANIE PRODUKCJˇ W ZAKŁADZIE OBRÓBKI METALI KOMECH

Streszczenie
W artykule przedstawiono aspekty analizy przedwdrożeniowej oraz proces wdrożenia systemu informatycznego do sterowania i zarz±dzania produkcj±. Zaprezentowano analizę przedwdrożeniow± ze szczególnym uwzględnieniem produkcyjnego charakteru przedsiębiorstwa. Opracowanie zawiera informacje dotycz±ce możliwo¶ci zarz±dzania projektem wdrożenia system informatycznego wraz z przykładem wdrożenia systemu w Zakładzie Obróbki Metali KOMECH.

THE PROCESSES OF PRACTICAL IMPLEMENTATION OF COMPUTERIZED PRODUCTION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN A METALS PROCESSING CENTER KOMECH

Summary
The article presents aspects of the pre-implementation analysis and the possibility of the realization of the practical implementation of the computerized production management information system in a production company. It presents the pre-implementation analysis with the consideration for the specific character of the production company. The paper also presents information related to the possibilities of the management of the project of the practical implementation of the computer system and the example of the practical implementation of the system in a Metals Processing Center KOMECH.

Stanisław Parafiniuk, Józef Sawa, Dariusz Wołos

AUTOMATYCZNE URZˇDZENIE DO OCENY STANU TECHNICZNEGO ROZPYLACZY ROLNICZYCH

Streszczenie
W pracy przedstawiono metodę oceny stanu technicznego rozpylaczy stosowanych w opryskiwaczach rolniczych. Zaprezentowano automatyczne urz±dzenie testuj±ce przeznaczone do kompleksowego badania rozpylaczy, które wyposażono w specjalistyczne oprogramowanie komputerowe pozwalaj±ce na szybk± weryfikację wybranych parametrów technicznych rozpylaczy pod k±tem ich przydatno¶ci do dalszego użytkowania. Urz±dzenie zawiera również system gromadzenia i przetwarzania danych, dzięki czemu możliwe jest modelowanie jako¶ci pracy belki polowej w warunkach laboratoryjnych.

AUTOMATED DEVICE FOR EVALUATION THE TECHNICAL CONDITION OF AGRICULTURAL NOZZLES

Summary
The problem of the technical conditions estimation of nozzles working in agricultural spraying machines was introduced in the paper. The automatic device for defining the technical condition of nozzles, that estimates work parameters in a total manner was presented. It allows quick verification of nozzles considering the possibility of further usage. Collected data help conducting theoretical modeling of hitch field beam in laboratory conditions.

Marek Błaszczak

ANALIZA WPŁYWU ZEWNĘTRZNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA ZMIANĘ WŁA¦CIWO¦CI MAGNETYCZNYCH STOPU Co-Cr-Ni

Streszczenie
W czę¶ci analitycznej artykułu przedstawiono podstawy teoretyczne wyja¶niaj±ce wpływ budowy wewnętrznej biomateriałów na bazie kobaltu na zmianę własno¶ci magnetycznych. Szczególny nacisk położono na analizę struktury domenowej jako cechy maj±cej istotny wpływ na zachowanie się biomateriałów w silnym zewnętrznym polu magnetycznym. W czę¶ci badawczej przedstawiono wyniki pomiarów koercji z których wynika że materiał ten znajduje się na pograniczu diamagnetyzmu i paramagnetyzmu.

THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF MAGNETIC FIELD ON CHANGE OF MAGNETIC PROPERTIES OF CO-CR-NI ALLOY

Summary
Theoretical basis explaining the influence of internal structure of biomaterials based on cobalt on the change of magnetic properties were introduced in the analytic part of the article. The special emphasis was placed on the analysis of the domain structure as the attribute essentially influencing the behavior of biomaterials in strong external magnetic field. The results of the measurements of coercive force, Curi temperature and magnetic susceptibility which prove that the investigated material can be placed on the borderland between diamagnetism and paramagnetism were presented in research part of paper.

Piotr Jaremek, Miron Czerniec

ANALIZA WPŁYWU PARAMETRÓW WIERCENIA NA ZUŻYCIE UZBROJENIA ¦WIDRÓW GRYZOWYCH

Streszczenie
Przedstawiono wyniki oceny wpływu prędko¶ci obrotowej wiercenia oraz obci±żenia osiowego na zużycie elementów uzbrojenia ¶widra trójgryzowego w oparciu o opracowany dla niego model kinetyki kontaktu tribologicznego z urabian± calizn±. Przeprowadzono analizę obliczeniow± wspomnianych parametrów, wyniki podano w postaci graficznej.

ANALYSIS OF DRILLING PARAMETERS INFLUENCE ON DRILLING BITS EQUIPMENT WEAR

Summary
The article presents the results of impact assessment drilling speed and axial load on the wear of tricone bit equipment based on a model developed for the kinetics of tribological contact with the mining undisturbed soil. An analysis of the calculation of these parameters, the results are given in graphic form.

Tomasz Klepka, Paweł Zaprawa

ANALIZA KONSTRUKCJI OPTOTELEKOMUNIKACYJNYCH MIKRO-KANAŁÓW O KSZTAŁTACH ZŁOŻONYCH

Streszczenie
W artykule zaprezentowano przykład analizy konstrukcji optotelekomunikacyjnych mikro-kanałów o kształtach złożonych. Przedstawiono ideę stosowania tego typu wytworów oraz wskazano nowe ich cechy funkcjonalne, które mog± znaleĽć zastosowanie w różnych dziedzinach techniki. Na przykładzie wytłoczyn w postaci zespołu z trzema mikro-kanałami przedyskutowano możliwo¶ci zmian konstrukcyjnych w wytworze złożonym. Podstawowym kryterium do porównań była ilo¶ć materiału potrzebna do uzyskania wymaganej konstrukcji.

ANALYSIS OF COMPLEX CONSTRUCTIONS OF OPTOTELECOMMUNICATION MICRO-DUCTS

Summary
In the paper the example of construction of opto-telecommunication ducts with diverse cross-sections was analyzed. The idea of applying this type of products was presented. Their new functional features that could be used in different technology fields were pointed out. Basing on a compound product with three micro-channels, the possibilities of some improvements in the construction of such complex products were discussed. The main criterion in the comparison of different analyzed models was the amount of material which is necessary to obtaining a specific construction.

Miron Czerniec, Jerzy Kiełbiński Piotr Jaremek, Jurij Czerniec

OSZACOWANIE WPŁYWU MODUŁU NA ZUŻYCIE STOŻKOWEJ PRZEKŁADNI EWOLWENTOWEJ O ZĘBACH SKO¦NYCH

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badania wpływ modułu na zużycie zębów przekładni stożkowych z zębami sko¶nymi. Ustalono, że zwiększenie modułu powoduje zmniejszenie zużycia. Wyniki obliczeń podano w postaci graficznej.

EVALUATING THE INFLUENCE OF HOOKING MODULE ON WEAR OF CONIC EVOLVENT GEAR WITH OBLIQUE COGS

Summary
In the article the results of research on the influence of hooking module on tooth wear of conic gears with oblique cogs has been presented. It was established, that module increase leads to decrease of wear. The results of investigations have been presented graphically.

Oleg Draczew, Antoni ¦wić, Wiktor Taranenko

STEROWANIE UKŁADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZʦCI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MAŁEJ SZTYWNO¦CI

Streszczenie
Uzasadniono i sprawdzono dostrojenie układu dynamicznego umożliwiaj±ce zwiększenie dokładno¶ci i wydajno¶ci obróbki. Analizowany jest układ sterowania automatycznego procesami dynamicznymi układu technologicznego z obwodem (konturem) dodatkowym.

CONTROLLING THE DYNAMIC SYSTEM OF MACHINING AXIAL SYMMETRIC LOW RIGID ELEMENTS

Summary
The metal-cutting technological system update by the tangent control circuit for the precision and productivity increasing is substantiated and approved. The automatic control system for the operating this technological system is observed.

Tadeusz Cisowski, Łukasz Wojciechowski

NOWE PODEJ¦CIE W REGULACYJNYM ZARZˇDZANIU POTOKAMI TRANSPORTOWYMI

Streszczenie
W niniejszym artykule pokazano nowe podej¶cie w regulacyjnym zarz±dzaniu potokami transportowymi na kolei, z wykorzystaniem systemów inteligentnych opartych na zastosowaniu efektywnych procedur heurystycznych w poszukiwaniu rozwi±zań zadań kombinatorycznych o dużych rozmiarach. Przewiduje ono odej¶cie od systemów eksperckich oraz koncentrację na modelu symulacyjnym sytuacji decyzyjnych, który bazuje na metodach adaptacji, identyfikacji i prognozowania sytuacji. Pokazano możliwo¶ci dialogowe symulacyjnego modelu decyzyjnego.

NEW APPROACH IN REGULATORY MANAGEMENT OF TRAFFIC STREAMS

Summary
The article presents a new approach in regulatory management of railway traffic streams using intelligent systems based on application of effective heuristic procedures in search for solutions to large combinatorial problems. According to the approach, expert systems are likely to be less popular whereas the simulation model of decision situations based on adaptation, identification and forecasting situations will attract more attention. Furthermore, the paper shows dialogue possibilities of the simulation decision model.

Witold M. Lewandowski, Tadeusz Py¶ Ewa Radziemska, Michał Ryms

AUTOMATYZACJA PROCESU OBLICZEŃ EFEKTYWNO¦CI RÓŻNYCH TERMODYNAMICZNYCH WARIANTÓW PRACY UKŁADÓW ORC

Streszczenie
Artykuł po¶więcony jest opisowi możliwo¶ci automatyzacji podstawowych obliczeń w procesie projektowania instalacji na bazie układów ORC. Już na etapie pocz±tkowym projektu niezbędne jest prawidłowe oszacowanie możliwo¶ci zwi±zanych z parametrami Ľródła dostępnej energii oraz dokonanie wyboru odpowiednich wariantów pracy układów. Każdorazowe wykonywanie schematycznego procesu obliczeń w stosunku do każdego spo¶ród dużej ilo¶ci potencjalnych, dostępnych na rynku, czynników roboczych może być nie tylko czasochłonne ale też problematyczne, ze względu na duż± różnorodno¶ć baz czynników, poziomów odniesienia ich parametrów oraz konieczno¶ć poszukiwań w różnych Ľródłach. Istniej±ce aktualnie na rynku oprogramowanie zoptymalizowane jest pod k±tem podstawowego dotychczas zadania jakim były obliczenia stosowane w chłodnictwie. Istnieje zatem realne zapotrzebowanie na oprogramowanie zoptymalizowane pod k±tem układów ORC, pozwalaj±ce w szybki i prosty sposób ocenić parametry takie jak sprawno¶ć projektowanego układu, parametry potrzebne do doboru wymienników, skraplaczy, czy turbin. Zaprezentowany program obliczeniowy ORCcalc ma w założeniu być odpowiedzi± na to zapotrzebowanie. Dzięki zastosowaniu oprogramowania można zaoszczędzić czas i efektywniej przeprowadzać analizę wielu wariantów jednocze¶nie, bior±c jako kryterium np. sprawno¶ć projektowanego układu.

AUTOMATION OF THE EFFICIENCY CALCULATION PROCESS FOR DIFFERENT THERMODYNAMIC VARIANTS OF THE ORC SYSTEMS

Summary
The article describes a potential possibility of automating the calculation process in ORC-based system design. At an early stage of the project it is necessary to correctly estimate the values associated with parameters of the available energy sources and the selection of appropriate options of the working system. Performing the schematic calculation process for every potential working fluid available on the market may not only be time-consuming but also may prove difficult because of a wide range of fluid databases, their performance benchmarking and a necessity of a wide-spread search. The software currently existing on the market is optimized for basic tasks implemented in the calculation of cooling processes. Therefore, there is need for an ORC-optimized software, allowing quick and easy evaluation of parameters such as efficiency of the proposed system, the parameters needed for the selection of heat exchangers, condensers, and turbines. The ORCcalc software presented in this manuscript is a response to this demand. The use of this software allows time-saving and an effective analysis of many configurations simultaneously, choosing different criteria i.e. efficiency of the proposed system.

Renata Lis

MOŻLIWO¦CI ZASTOSOWANIA SYMULACJI KOMPUTEROWYCH I WIRTUALNYCH LABORATORIÓW W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW

Streszczenie
W artykule przedstawiono możliwo¶ci zastosowań e-learningu w kształceniu inżynierów. Scharakteryzowano formy, modele i systemy kształcenia z zastosowaniem technologii teleinformatycznych. Przedstawiono przykłady wykorzystania wirtualnych laboratoriów i symulacji komputerowych w nauczaniu przedmiotów technicznych.

THE POSSIBILITY OF USING COMPUTER SIMULATIONS AND VIRTUAL LABORATORIES IN EDUCATION OF ENGINEERS

Summary
The article presents the possibility of using e-learning in the education of engineers. Forms, models and systems of education with the use of ICT have been characterized. The examples of the use of virtual laboratories and computer simulations in teaching technical subjects have been described.

Jerzy Montusiewicz

Projektowanie i wizualizacja 3D ogrodów przydomowych w programie AutoCAD

Streszczenie
W pracy przedstawiono etapy tworzenia fotorealistycznych wirtualnych projektów ogrodów przydomowych przy wykorzystaniu programu AutoCAD. Opisano podstawowe etapy procesu projektowego pocz±wszy od tworzenia planu na płaszczyĽnie, modelowania trójwymiarowych obiektów geometrycznych ro¶lin, małej architektury ogrodowej i ci±gów komunikacyjnych wraz z ogrodzeniem, mapowania teksturami, wstawiania różnego typu o¶wietlenia oraz renderowania. Cało¶ć rozważań została uzupełniona licznymi ilustracjami pokazuj±cymi zastosowane procedury i narzędzia.

Design and 3D visualisation of home garden using the AutoCAD program

Summary
The study shows the stages of creating photorealistic virtual projects of home gardens by means of the AutoCAD program. The basic stages of the design process are shown, beginning with the creation of a layout on a plain, modelling 3D geometrical objects of plants, small-scale garden architecture and communicational routes together with fencing, as well as mapping with texture, including various types of lighting and rendering. The discussion is accompanied by numerous illustrations showing the applied procedures and tools.

Marcin Barszcz, Mykhaylo Pashechko

WYKORZYSTANIE PROGRAMU MATHCAD DO ROZWIˇZYWANIA ZAGADNIEŃ INŻYNIERSKICH NA PRZYKŁADZIE KONSTRUKCJI KRATOWEJ

Streszczenie
W artykule przedstawiono możliwo¶ci wykorzystania programu Mathcad do rozwi±zywania wybranych zagadnień ze zbioru zadań z mechaniki technicznej lub wytrzymało¶ci materiałów. Pokazano przykład wyznaczania sił w prętach oraz reakcje podpór konstrukcji kratowej (kratownicy płaskiej) metod± Rittera i metod± równoważenia węzłów. Zauważono, że narzędzie to znacznie ułatwia proces rozwi±zywania zagadnień oraz umożliwia szybkie przeanalizowanie zachowania się danej konstrukcji przy różnych obci±żeniach.

USING PROGRAM MATHCAD FOR SOLVING PROBLEMS OF ENGINEERING FOR THE EXAMPLE CONSTRUCTION TRUSS

Summary
The article presents the possibility of using program Mathcad to solve selected problems from the set of tasks with the mechanics of technical and material strength. An example of determining the forces in the bars and the reactions of the supports in truss structures (plane truss) method Ritter and method of balancing nodes. It was noted that this tool greatly simplifies the process of solving problems and can quickly analyze the behavior of a structure with different loads.

Artur Popko

PROGRAMOWANIE PROCESU EMULGACJI CI¦NIENIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI MATLAB MATHWORKS

Streszczenie
Opracowano mechanizm współoddziaływania podstawowych parametrów procesu ci¶nieniowego emulgowania, ci¶nienia i temperatury, fizycznych wła¶ciwo¶ci emulsji, ilo¶ciowego udziału fazy rozproszonej emulsji. Sformułowano matematyczny model procesu uwzględniaj±cy wpływ tych parametrów na warto¶ć wymiaru charakterystycznego cz±stek fazy rozproszonej emulsji. Umożliwia on ustalania racjonalnych parametrów procesu, a w szczególno¶ci ci¶nienia, niezbędnego do uzyskania wymaganego rozproszenia emulsji.

PROGRAMMING OF PRESSURE EMULSIFICATION PROCESS BASED ON MATLAB MATHWORKS APPLICATIONS

Summary
A mathematical model, created for description of the mechanism of interaction between basic parameters of emulsions high pressure dispersion, is presented in this paper. The model is applied for the analysis of the influence of emulsions physical properties, quantitative content of dispersed emulsion phase and parameters of emulsification, pressure and temperature, on the characteristic dimension of particles of the dispersed phase. The model makes it possible to determine appropriate process parameters, especially the pressure necessary to obtain the required dispersion of the emulsion.

Gabriel Borowski

Effect of friction for density distribution in die compaCtion of powders

Summary
The results of simulation of density distribution in die compaction were described in this paper. There were compared two different types of powder compacts formed under two lubrication conditions.Analysis of powders compaction were implemented for Drucker-Prager Cap model into finite element program ABAQUS. This model was calibrated from experimental work by using simple test, such as cylindrical die compaction of the sample of steel powder material. It was shown, that modifying the lubrication conditions between powder and die wall results in opposing relative density distribution trends in the compact. The predictions of the model in terms of relative density distribution show good agreement of used model and matching with experimental results of research work in die compaction.

Wpływ tarcia na rozkład gęsto¶ci materiałów drobnoziarnistych w procesie formowania

Streszczenie
W publikacji przedstawiono wyniki symulacji komputerowej rozkładu gęsto¶ci podczas scalania materiałów drobnoziarnistych w matrycy zamkniętej. Porównano dwa typy wyprasek z drobnoziarnistych frakcji formowane w różnych warunkach tarcia zewnętrznego. Do symulacji metod± elementów skończonych wykorzystano model Drucker-Prager Cap zaimplementowany w programie obliczeniowym ABAQUS. Model ten skalibrowano wykorzystuj±c wyniki badań do¶wiadczalnych uzyskane przy scalaniu w walcowej matrycy zamkniętej próbek materiałów poszlifierskich z obróbki stali. Stwierdzono, że modyfikacja warunków smarowania powierzchni wewnętrznej matrycy oddziałuje na rozkład gęsto¶ci materiału w wypraskach. Wyniki analizy numerycznej rozkładu gęsto¶ci wykazały dobre dopasowanie zastosowanego modelu oraz duż± zgodno¶ć z wynikami wcze¶niejszych badań do¶wiadczalnych scalania materiałów drobnoziarnistych.

Mirosław Malec, Renata Lis, Marcin Barszcz

¬RÓDŁA INFORMACJI O STUDIACH NA WYDZIALE PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I MOTYWY ICH PODJĘCIA W PERCEPCJI STUDENTÓW

Streszczenie
Badania wykazały, że najważniejszymi Ľródłami informacji o studiach na Wydziale Podstaw Techniki w Politechnice Lubelskiej dla kandydatów s±: Internet, koledzy i znajomi ze studiów oraz materiały reklamowe Politechniki Lubelskiej. Najważniejsze motywy studiowania stanowi±: zgodno¶ć kierunku studiów z zainteresowaniami studentów, duże perspektywy po ukończeniu studiów, możliwo¶ć uzyskania tytułu inżyniera.

SOURCE OF INFORMATION ABOUT STUDYING AT THE FACULTY OF FUNDAMENTALS OF TECHNOLOGY IN LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOG AND THEIR MOTIVES IN PERCEPTION OF STUDENTS

Summary
Studies have shown that the most important sources of information on studying at the Faculty of Fundamentals of Technology in Lublin University of Technolog for candidates are: internet, colleagues and friends from college and advertising materials of the Lublin University of Technolog. The main themes of study are: compliance with the faculty students’ interests, big prospects after graduation, to obtain the title of engineer.