Numer 13/2012 Streszczenia

Piotr Bernat

TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWNIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH. CZĘ¦Ć 1. WARIANTY ROZWIˇZANIA

Podstaw± sprawnie funkcjonuj±cego przedsiębiorstwa jest obieg informacji. Jej przepływ bez wspomagania informatycznego byłby nieefektywny. Współcze¶nie trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo bez rozwi±zań informatycznych. W artykule wskazano przesłanki, potrzebę, problemy i możliwo¶ci informatycznego wspomagania funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych.

TRENDS AND DIRECTIONS IN COMPUTER AIDED FUNCTIONING OF PRODUCTION ENTERPRISES. PART 1. VARIANTS SOLUTION

The basis of a well functioning production enterprise is the information flo. Its flowwithout computer aided support would be ineffective. Nowadays it is difficultto imagine a company with no information technology support. The article pointed out reasons, needs, problems and possi-bilities of computer aided functioning of production enterprises.

Tomasz Wi¶niewski, Szymon Rymaszewski, Przemysław Korytkowski

ANALIZA MOŻLIWO¦CI WYKORZYSTANIA DYNAMICZNIE PRZYDZIELANYCH PRIORYTETÓW W POLIGRAFII

W artykule przedstawiono koncepcję zarz±dzania procesem produkcyjnym w dru-karni w oparciu o dynamiczne reguły priorytetowe. Koncepcja zakłada, że przed każdym stanowiskiem roboczym będzie podejmowana decyzja o wyborze kolejnego zadania do obsłużenia. Przedstawione w artykule badania symulacyjne pokazuj± jak zmienia się efektywno¶ć produkcji w zależno¶ci od przyjętej dynamicznej reguły priorytetowej.

ANALYSIS OF USAGE DYNAMIC PRIORITY RULES IN PRINTING INDUSTRY

In article was presented an approach in management of the printing production process based on dynamic priority rules. The concept assumes that before any working post a decision will be taken about the next task to handle. Presented in this paper simulation studies show how the efficiencyof production depends on the adopted dynamic priority rule.

Tadeusz Cisowski

WIELOKRYTERIALNY MODEL I ALGORYTM OPTYMALIZACJI CENTRÓW LOGISTYCZNYCH

W artykule zaprezentowano wielokryteriowy matematyczno-ekonomiczny model centrum logistycznego, w którym kryteria optymalizacji charakteryzuj± jako¶ć funkcjonowania, wyposażenie techniczne i technologię pracy poszczególnych jego podsystemów. Model ten uwzględnia również wielko¶ć inwestycji, przeznaczonych na rozwój infrastruktury technicznej. Ponadto przedstawiono interaktywny algorytm wyznaczania, na bazie modelu wielokryteriowego, optymalnych parametrów technicznych centrum logistycznego.

MULTICRITERIA MODEL AND ALGORITHM OF LOGISTIC CENTRES OPTIMASATION

In the article the multi-criteria mathematical and economical model of the logistic centre was presented. Criteria of optimization characterize the functioning quality, technical equipment and working technology of particular subsystems. In the model we consider the size of the investment dedicated to the development of technical infrastructure. In addition, the interactive algorithm of establishing the optimal parameters was presented to some extent.

Jacek Domińczuk

WPŁYW STANU ENERGETYCZNEGO WARSTWY WIERZCHNIEJ NA WYTRZYMAŁO¦Ć POŁˇCZENIA ADHEZYJNEGO

W artykule przedstawiono charakterystykę energetyczn± warstwy wierzchniej. Dokonano wyodrębnienia parametrów, które w sposób istotny wpływaj± na warto¶ć swobodnej energii powierzchniowej. Artykuł zawiera również wyniki badań wpływu wła¶ciwo¶ci energetycznych warstwy wierzchniej na wytrzymało¶ć poł±czenia. Prezentowane wyniki badań posłużyły dokonaniu analizy porównawczej stopnia rozwinięcia geometrycznego powierzchni z odpowiednio prac± adhezji i warto¶ci± składowej dyspersyjnej energii swobodnej.

THE INFLUENCE OF ENERGETIC STATE OF SURFACE LAYER ON STRENGTH OF ADHESIVE JOINT

The energetic characteristic of surface layer was introduced in the article. Parameters which es-sentially influencethe surface energy were isolated. The paper presents also the results of the research on the influenceof energetic proprieties of surface layer on the strength of joint. The results of research were used for comparative analysis of the degree of surface geometrical development and suitable work of adhesion and value of dispersive component of surface energy.

Przemysław Golewski, Grzegorz L. Golewski

WYKORZYSTANIE PROGRAMU T-FLEX W ROZWIˇZYWANIU ZAGADNIEŃ WYTRZYMAŁO¦CI MATERIAŁÓW NA PRZYKŁADZIE BELKI ZGINANEJ

Program T-FLEX służy zarówno do modelowania elementów jak i konstrukcji, a dzięki funkcjonalnym wła¶ciwo¶ciom wykorzystywany jest w projektowaniu produktów w wielu branżach przemysłu, np.: samochodowej, elektrycznej, mechanicznej, meblowej, budowlanej. Celem pracy było zaprezentowanie możliwo¶ci wykorzystania programu T-FLEX w celach dydaktycznych podczas prowadzenia ćwiczeń z przedmiotu Wytrzymało¶ć Materiałów rozwi±zuj±c klasyczny przykład belki zginanej metod± analityczn± i przy użyciu symulacji komputerowych. Porównanie warto¶ci naprężeń z obu obliczeń, które były prawie w 100% zbieżne ze sob± wykazało, że T-FLEX jest użytecznym narzędziem przy wizualizacji pracy elementów konstrukcyjnych.
.

THE USE OF T-FLEX PROGRAM FOR SOLVING PROBLEMS OF STRENGTH OF MATERIALS, BASED ON THE EXAMPLE OF THE BENDING BEAM

T-FLEX program is used for modelling elements and constructions. Thanks to its functional characteristics, the program is used for designing products in numerous branches of industry including, e.g.: automotive, electrical, mechanical, furniture and construction industries. The aim of the study was to present the possibilities of using T-FLEX program for didactic purposes during exercises in Strength of Materials by analyzing a classic example of the bending beam using the analytical method and the computer simulations. The comparison of the stress values from both calculations, which are almost in 100% convergent, demonstrates that T-FLEX program is a useful tool for visualizing the behaviour of constructional elements.

Jerzy Montusiewicz

ZASTOSOWANIE DWUWYMIAROWEJ GRAFIKI WEKTOROWEJ I FRAKTALNEJ W PROJEKTOWANIU

W pracy przedstawiono uporz±dkowan± wiedzę dotycz±c± grafikiwektorowej i fraktalnej, których obiekty można umie¶cić na płaszczyĽnie. Szczegółowe poznanie wła¶ciwo¶ci obiektów grafikiwektorowej i fraktalnej pozwala na ich różnorodne praktyczne wykorzystanie zarówno w ¶rodowisku wirtualnym, w projektowaniu inżynierskim, w reklamie, a także w opisie rzeczywistych obiektów technicznych. Zaprezentowano wiele praktycznych przykładów zastosowania opisanych typów grafiki bogato ilustruj±c je odpowiednimi rysunkami

APPLYING TWO-DIMENSIONAL VECTOR AND FRACTAL GRAPHICS IN DESIGN

The study presents ordered knowledge regarding vector and fractal graphics whose objects can be placed on a plane. Detailed familiarity with the properties of such graphics allows their practical application both in virtual environments, engineering design, advertising and in describing actual technical objects. The work includes many examples of the practical implementation of the objects in question, illustrated with appropriate drawings.

Dominika Guzek, Dominika Gł±bska, Agnieszka Wierzbicka

PORÓWNANIE MOŻLIWO¦CI PROGNOZOWANIA BARWY ŁOPATKI WOŁOWEJ DLA RÓŻNYCH METOD OBRÓBKI CIEPLNEJ

Celem pracy była analiza możliwo¶ci przewidywania barwy łopatki wołowej po ob-róbce cieplnej prowadzonej z wykorzystaniem różnych metod, w oparciu o komputerow± analizę obrazu mięsa surowego. Dokonano pomiaru składowych barwy w systemie RGB. Wcze¶niejsze badania wskazywały, że składowe barwy R, G oraz B łopatki wołowej koreluj± z barw± zbr±zowionej powierzchni mięsa po obróbce cieplnej prowadzonej w piecu konwekcyjno-parowym. Jednakże przedstawione wyniki badań wskazuj±, że zależno¶ć ta nie występuje dla innych metod obróbki cieplnej. Prowadzenie obróbki cieplnej przy zastosowaniu grillowania kontaktowego, czy metody „delta” (pieczenie w piecu przy stałej różnicy temperatury między wnętrzem próby a medium grzewczym) nie umożliwia prognozowania zależno¶ci między składowymi barwy mięsa a jego zbr±zowionej powierzchni. Wyniki badań wskazuj±, iż możliwo¶ci przewidywania barwy mięsa łopatki wołowej po obróbce cieplnej mog± być uzależnione od rodzaju zastosowanej obróbki.

COMPARISON OF POSSIBILITIES OF PREDICTION OF BEEF BLADE COLOUR FOR VARIUOS METHODS OF THERMAL TREATMENT

The aim of the presented research was to assess the possibilities of prediction of beef blade colour for various methods of thermal treatment, on the basis of computer image analysis of beef before thermal treatment. The measurement of RGB components of colour was conducted. It was ob-served, that in spite of denoted previously correlation of components of colour of raw blade with components of colour of blade after thermal treatment conducted in steam-convection oven, in case of other methods of thermal treatment such correlations are not observed. Neither for grilling nor for “delta” thermal treatment in steam-convection oven, correlations were not observed both for colour of meat and browned surface of meat. It was concluded, that prediction of colour of beef blade after thermal treatment depends on applied thermal treatment.

Piotr Ignaciuk, Leszek Gil, Mariusz Walczak

ZASTOSOWANIE POMIARÓW CHROPOWATO¦CI W OCENIE ZUŻYCIA SEKCJI TŁOCZˇCYCH POMP WTRYSKOWYCH ZASILANYCH BIOPALIWAMI

W artykule przedstawiono ocenę zużycia tribologicznego sekcji tłocz±cych pomp wtryskowych. Okre¶lono zbiór parametrów chropowato¶ci które mog± być wskaĽnikami zużycia sekcji. Badania zużycia były oceniane z profilichropowato¶ci tłoczków pomp sekcji tłocz±cych przy pomocy profilometrustykowego Dektak 150 (Veeco). Przedstawiono wyniki badań zużycia sekcji tłocz±cych pompy wtryskowej firmy MOORPAL wykorzystywanej w silniku 4CT90.

THE APPLICATION OF ROUGHNESS MEASURMENTS IN DETERMINING THE WEAR OF PUMPING SECTION OF INJECTION PUMPS FEED BIOFUEL

In the paper presents a evaluate wear of the pumping sections of injection pumps. A set of roughness parameters was defined,which can be used as indicators of sections wear. Some results of experimental investigation of wear in pumping sections were presented. The wear test were evaluated from profilesof plunger pumping section of injection pump measured by means of a Dektak 150 profilometer(Veeco). Verificationwas done using injection pump MOTORPAL used in a 4CT90 Diesel engine.

Aneta Krzyżak, Ruta Bondyra, Ludmila Dulebova, Volodimir Moravsky

WSKA¬NIK SZYBKO¦CI PŁYNIĘCIA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE POLIPROPYLENOWEJ Z DODATKIEM CIĘTEGO WŁÓKNA SZKLANEGO ORAZ TALKU

WskaĽnik szybko¶ci płynięcia (MFI) jest istotnym elementem składowym ogółu informacji odno¶cie tworzyw polimerowych wskazuj±cych metodę przetwórstwa. Stanowi on też pewn± wskazówkę przy doborze parametrów technologicznych w tym procesie. Warto¶ć MFI jest podawana przez wszystkich producentów granulatów tworzyw termoplastycznych z przeznaczeniem do produkcji wszelkich przedmiotów wprowadzanych na rynek do sprzedaży i jest jednym z kluczowych wskaĽników klasyfikuj±cychtworzywa termoplastyczne. W pracy zaprezentowano wyniki badań wskaĽnika szybko¶ci płynięcia, jako szczególnej wła¶ciwo¶ci fizykochemicznejtworzyw termoplastycznych, dla kompozytów termoplastycznych na bazie polipropylenu poł±czonego z ciętym włóknem szklanym oraz talkiem w różnych ilo¶ciowo proporcjach.

MELT FLOW INDEX OF COMPOSITES BASED ON POLYPROPYLENE WITH SHORT CUT GLASS FIBER AND TALC

Melt flowindex (MFI) is an important component of the total information indicating right method of polymer processing. It is also a hint in the selection of technological parameters in the process. MFI value is given by all manufactures of thermoplastic granules for the processing of any object placed on the market for dale. This is one of the key indicators for classificationof thermoplastic materials. The paper presents results of the melt flowindex, as a specificphysicochemical properties of thermoplastic. In the paper are the results for thermoplastic composites based on polypropylene with a short cut glass fiber and talc in various amounts.

Karolina Perz

STRATY ENERGII W UKŁADACH SPRĘŻONEGO POWIETRZA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Efektywne wykorzystanie energii w zakładach przemysłowych jest jednym z głów-nych filarówwspółczesnej polityki energetycznej w Europie. Sprężone powietrze jest bardzo często postrzegane jako tanie, a nawet darmowe Ľródło energii. Nic bardziej błędnego. Liczne badania potwierdzaj±, że przemysł wykorzystuje tylko około 30% produkowanego sprężonego powietrza, reszta jest tracona w wyniku nieszczelno¶ci, nieodpowiedniego ci¶nienia przygotowanego powietrza, niewła¶ciwym użyciem, itp. Praca pokazuje możliwo¶ci zmniejszenia zużycia energii w procesie wytwarzania i eksploatacji sprężonego powietrza. Omówiono w niej podstawowe zagadnienia pozwalaj±ce na zmniejszenie energochłonno¶ci tego procesu. Potencjał możliwo¶ci oszczędno¶ci należy skupić przede wszystkim na usunięciu wycieków, zadbać o prawidłowe przekroje ruroci±gów służ±cych do dystrybucji powietrza, dbać o regularn± wymianę filtró i o konserwację urz±dzeń w sieci. Sprężone powietrze jest wygodnym, ogólnodostępnym medium znajduj±cym szerokie zastosowanie praktycznie we wszystkich branżach przemysłu spożywczego. Niestety jest przy tym również kłopotliwe zarówno przy wytwarzaniu, jak i przygotowaniu do użytku. Dlatego stale poszukuje się równie wygodnych alternatywnych rozwi±zań i sposobów na poprawienie efektywno¶ci jego użycia.

ENERGY LOSSES IN THE COMPRESSED AIR SYSTEMS IN THE FOOD INDUSTRY ENTREPRISES

The effective energy use in the industry plants is one of the main pillars of the modern energetic policy in Europe. Compressed air is very often perceived as the source of the cheap, or even free energy. This is not true. The results of many research clearly show that only 30% of the compressed air produced in the industry power plants is used, the rest is lost in effect of the leaks, inadequate pressure of the air prepared, improper use etc. This paper shows the possibilities of the energy use decrease in the processes of production and use of compressed air. The basic matters allowing the decrease of the energy consumption of this process, are presented. The potential activities leading to more efficientenergy use should be focused mostly on the leaks’ removals, correct construction of the compressed air pipelines, regular replacement of the filtersand relevant maintenance of all the appliances in the whole system.Compressed air is the convenient, highly accessible medium, findingthe broad practical application in the whole food industry. Unfortunately, it also causes many problems during the production and preparation to use. This is the main reason of the search of the more comfortable alternative solutions and ways of its more efficient production and use.

Aleksandra Rewolińska

OCENA MOŻLIWO¦CI WYKORZYSTANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH RUROCIˇGU TRANSPORTUJˇCEGO WYSŁODZINY W CELU POPRAWY JEGO NIEZAWODNO¦CI

Ruroci±gi, podobnie jak maszyny i urz±dzenia, ulegaj± naturalnemu zużyciu, a także uszkodzeniom. Ważne jest, aby w przypadku zmian zachodz±cych podczas eksploatacji obiektu reagować w odpowiednim momencie. W tym celu należy wykorzystywać uzyskane wyniki badań, które powinny stanowić podstawę do formułowania wniosków daj±cych się praktycznie wykorzystać podczas eksploatacji obiektu, jego remontu lub podejmowania działań zapobiegawczych.

POSSIBILITIES ASSESSMENT OF DIAGNOSIS RESEARCH USE OF TREBER PIPELINE FOR THE PURPOSE OF ITS RELIABILITY IMPROVEMENT

Pipelines like machines and devices are prone to natural usage and damages. Its important to respond in case of operation changes in the correct moment. To achieve it, research must be taken advantage of, to draw practical conclusions for the purpose of objects’ repair and preventive measures.

Jerzy Józwik, Ivan Kuric, Ján Král, Ján Král jr., Emil Spiąák

WYBRANE ROZWIˇZANIA KONSTRUKCYJNE FREZAREK I CENTRÓW OBRÓBCZYCH STEROWANYCH NUMERYCZNIE

W pracy przedstawiono wybrane rozwi±zania konstrukcyjne współczesnych obra-biarek sterowanych numerycznie CNC. Pracę osadzono w nurcie trendów rozwojowych w zakresie innowacyjno¶ci budowy obrabiarki, jej funkcjonalno¶ci i bogatych możliwo¶ci kinematycznych. Praca bazuje na prezentowanych podczas targów i spotkań studyjnych w firmachrozwi±zaniach konstrukcyjnych. Zawiera syntetyczne omówienie wybranych zespołów funkcjonalnych, ich głównych cech charakterystycznych, zarówno wad jak i zalet. Powstała z my¶l± o młodych adeptach nauki i przybliża co prawda podstawowe ale niezwykle istotne – innowacyjne rozwi±zania konstrukcyjne obrabiarek CNC.

SELECTED DESIGN FEATURES OF NUMERICALLY CONTROLLED MILLING MACHINES AND MACHINING CENTERS

This paper presents some construction solutions of modern numerical controlled CNC machine tools. The paper presented the stream of development trends in innovation construction of CNC machine tools, its functionality and rich kinematic possibilities. This paper is based on the fair and presented at the meeting for study design companies solutions. Includes discussion of selected synthetic functional groups of CNC machine tools, their main characteristics, disadvantages and advantages. This paper was created for young adepts of science, and indeed brings the basic but extremely important - innovative design of CNC machine tools.

Rafał Plewa, Paweł Plewa

KONCEPCJA METODYKI AKWIZYCJI DANYCH Z URZˇDZEŃ POMIAROWYCH W LABORATORIUM MOBILNYM

W artykule przedstawiono koncepcję metodyki akwizycji danych z urz±dzeń po-miarowych zainstalowanych w mobilnym laboratorium badawczym. Propozycja przewiduje ocenę aplikacyjno¶ci zastosowania technologii Usług Sieciowych (Web Services) w bezprzewodowej transmisji danych z pomiarów wag przy użyciu wagi Tru-Test 3000. Transmisja danych realizowana jest w oparciu o Usługi Sieciowe zbudowane na platformie Microsoft SharePoint®. Identyfikacjaważonych zwierz±t realizowana przy pomocy tagów RFID, zgodnych ze stosowanymi w Unii Europejskiej normami ISO 11784 oraz ISO 11785.Zebrane w ten sposób dane, poddane procesowi ich oczyszczania, kontroli ich jako¶ci i wstępnej analizy pozwol± na dalsze ich przetwarzanie w celu pozyskania z nich wiedzy w procesie data miningu. Zastosowanie data miningu, pozwoli ocenić wpływ oraz istotno¶ć wybranych czynników produkcji wołowiny na te cechy mięsa, które s± najbardziej znacz±ce z punktu widzenia konsumenta.

THE CONCEPT OF DATA ACQUISITION METHODS FOR MOBILE LABORATORY MEASURING DEVICES

This article presents the concepts of methods used for data acquisition in mobile laboratory equip-ment. The proposal includes feasibility study and evaluation of Web Services technology used for wireless data transmission in electronic animal weigh scale Tru-Test 3000. Data transmission is accomplished through the use of Web Services built on Microsoft SharePoint® platform. The identificationof examined animals is accomplished by use of RFID tags, that conforms the European Union’s standards ISO 11784 and ISO 11785.The acquired data, processed for data cleaning, quality control and preliminary analysis will en-able further processing in purpose of knowledge extraction in data mining process. The use of data mining will enable the evaluation of influenceand significanceof selected beef production factors on the traits that are most important for consumers.

Robert Lis

GRY KOMPUTEROWE I MOTYWACJE MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

W artykule przedstawiono wyniki badań korelacji między grami komputerowymi, a motywami i wynikami w nauce uczniów gimnazjum z uwzględnieniem ich płci. Badania wykazały, że najczęstszymi motywami grania w gry komputerowe w¶ród uczniów gimnazjum jest rozrywka i zapobieganie nudzie. Między dziewczętami i chłopcami istniej± różnice w motywowaniu grania w gry komputerowe. Oceny szkolne uczniów również wpływaj± na ich motywy grania. Uczniowie ze słabszymi ocenami graj± w gry komputerowe najczę¶ciej dlatego, żeby rozładować napięcie oraz dlatego, że Ľle się czuj± je¶li nie graj±. Uczniowie z lepszymi ocenami najczę¶ciej graj± w gry komputerowe z nudów oraz dlatego, że nie mog± się bez nich obej¶ć.

COMPUTER GAMES AND MOTIVATION OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS

The results of the correlation between video games and the motives as well the results in school-ing middle school students depending of their sex are presented. Studies have shown that the most common motifs playing computer games among students is fun and prevent boredom. Between girls and boys, there are differences in the motivation of playing computer games. School students also evaluate the impact on their motives playing computer games. Students with weaker each week playing video games so often to relieve tension, and because they feel bad if you do not play. Students with better assessments usually play computer games out of boredom and because they can not do without them.

Marek Jakubowski, Grażyna Maci±g, Jacek Majcher

DIVERSITIES IN USE OF COMPUTER GAMES AND TOYS IN EDUCATION PROCESS

The presented article reveals suggestions and possibilities of employing the most mo-dern technologies in the process of child’s growth. The present world enables of games, computer multi-programmes, toys and it is very essential to apply them for educational reasons or coping with inner conflictsof moral nature. The latter and the like problems appear in interactions with other people. With the help of properly designed ‘aids’ it is possible to create such a ‘laboratory’ or workplace that enables children, during its functioning, to experience essential problems in their development not necessarily staying with live people knowledge simultaneously.

ZRÓŻNICOWANIE W WYKORZYSTANIU GIER KOMPUTEROWYCH I ZABAWEK W PROCESIE EDUKACJI

W artykule przedstawiono propozycję i możliwo¶ci wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie rozwoju dziecka. W dzisiejszym ¶wiecie można posługiwać się różnymi grami, oprogramowaniem, komputerami, zabawkami, przy czym istotne jest ich użycie w celu edukacji oraz radzenia sobie z konfliktamiwewnętrznymi natury moralnej. Stosowanie odpowiednio zaprojektowanych „pomocy” edukacyjnych może zapobiec problemom (konfliktom)zachodz±cym w relacjach między ludĽmi. Odpowiedni warsztat pracy (laboratorium) umożliwia dzieciom nie tylko nabycie odpowiedniej wiedzy, ale także odczuwanie ważnych rozwojowo wydarzeń i relacji, niekoniecznie będ±c w towarzystwie z innymi ludĽmi.

Agnieszka Cieplak, Mirosław Malec, Tomasz Cieplak

THE ANALYSIS OF HARDWARE OPTIMIZATION METHODS FOR IMPROVING CAPABILITIES AND PERFORMANCE OF X-WAYS FORENSICS TOOLSET

In this paper an attempt was made to identify optimal hardware configurationfor a workstation designated to computer forensics expert, using X-Ways Forensics software. To achieve this objective a body of research data on different hardware setups was collected as a result of their performance examination while conducting diverse tasks during test simulations. With the complete research data, it was possible to determine the most optimal hardware configurationfrom all the setups prepared for the test.

ANALIZA MOŻLIWO¦CI OPTYMALIZACJI SPRZĘTOWEJ DLA UZYSKANIA POPRAWY WYDAJNO¦CI PRACY PROGRAMU X-WAYS FORENSICS

W pracy podjęto próbę ustalenia optymalnej konfiguacji sprzętowej dla stanowiska informatyka ¶ledczego z wykorzystaniem aktualnego, specjalistycznego oprogramowania programu X-Ways Forensics. Aby zrealizować postawiony cel przeprowadzono badania różnych konfiguracji sprzętowych podczas wykonywania wcze¶niej okre¶lonych zadań – symulacji testowych. Po zakończeniu tego etapu prac dokonano analizy wyników badań i przeprowadzono wybór najbardziej optymalnej konfiguracji sprzętowej spo¶ród przygotowanych do testów.