Numer 2/2008 Streszczenia

Jerzy Montusiewicz

Metody wizualizacji wnętrza obiektów 3D w programie AutoCAD

Streszczenie
W pracy zaprezentowano zagadnienia dotycz±ce wykonywania przekrojów obiektów modelowanych w przestrzeni trójwymiarowej oraz sposobów pokazywania obiektów złożonych. Opisano różne typy przekrojów, które s± wykonywane podczas przygotowywania dokumentacji technicznej projektowanych czę¶ci maszyn. Przedstawiono sposoby generowania tych przekrojów, prezentuj±c narzędzia i algorytmy postępowania, a także liczne przykłady ilustruj±ce poszczególne fazy postępowania.

Methods of visualisation of the interior of 3D objects in the AutoCAD program

Summary
The study presents issues concerning making sections of objects modeled in three-dimensional space as well as ways of showing complex objects. Different types of sections are described, used in preparing the technical documentation of manufactured machine parts. The study shows ways of generating such sections, presenting tools and procedure algorithms as well as many examples illustrating individual stages of the procedures.

Jerzy Montusiewicz, Agnieszka Czerkawska, Dariusz Rekuta

Optymalizacja procesu kre¶lenia w programie AutoCAD

Streszczenie
W pracy opisano podstawowe grupy narzędzi koniecznych do przygotowania dokumentacji technicznej przy użyciu programu AutoCAD. Zwrócono szczególn± uwagę na użycie warstw, ich poprawne definiowanie oraz znaczenie przy tworzeniu komputerowego zapisu konstrukcji. Opisano alternatywne sposoby kre¶lenia obiektów klasy wałek oraz płyty, stosuj±c do tego celu różne strategie do ich rysowania.
W zaproponowanych metodach tworzenia końcowej postaci obiektów zastosowano różne polecenia z grupy narzędzi do rysowania oraz edycji. Ponadto pokazano sposób wykorzystania wła¶ciwo¶ci rysowanych obiektów do wła¶ciwego doboru poleceń. W pracy zamieszczono liczne przykłady ilustruj±ce kolejne etapy procesu rysowania.

Optimalisation of the drawing process in the AutoCAD program

Summary
The study describes the basic tool groups necessary in preparing technical documentation by means of the AutoCAD program. Special attention was paid to the use of layers, their proper defining and significance during the making of a computer record of the construction. Alternative ways of drawing objects of the shaft and plate types are described by using different strategies to draw them. In the methods proposed for creating the final shape of the objects different commands were applied from the tool group for drawing and edition. Moreover, a way of using the properties of the object drawn in the right choice of commands is shown. The study shows numerous examples of the successive stages of the drawing process.

Piotr Penkała, Mirosław Malec

Parametryzacja cech geometrycznych modelu w systemie
Catia v.5

Streszczenie
System Catia składa się z większej liczby różnych modułów, pomiędzy którymi możliwy jest przepływ informacji (danych). W pracy przedstawiono możliwo¶ci, jakie daje współpraca modułu Part Design z modułem Knowledge Advisor. Moduł Knowledge Advisor, należ±cy do grupy Infrastructure, jest przeznaczony do definiowania m.in. reguł, makropoleceń. równań matematycznych i tzw. "sprawdzeń", a więc elementów będ±cych głównie ¶rodkami reprezentowania wiedzy.

Parameterization of geometrical of model features in Catia v.5 software

Summary
The Catia software consists of different modules, among which the flow of information is possible. In paper they have presented the possibilities, that gives the collaboration between Part Design module and Knowledge Advisor module. Knowledge Advisor module, belong to Infrastructure Group is assigned to for define rules, macro-instructions, mathematic equation and so-called "verification", and so elements that are mainly the means of knowledge.

Mirosław Malec, Magdalena Kołty¶

Możliwo¶ci wykorzystania programu Easy Recovery do odzyskiwania danych

Streszczenie
W pracy przedstawiono analizę skuteczno¶ci programu Easy Recovery w różnych przypadkach utraty danych z dysku twardego i z karty pamięci Flash. Artykuł ukazuje również porównanie możliwo¶ci opisanego programu z innymi programami do odzyskiwania danych w warunkach modelowanych testów porównawczych.

Possible uses of the Easy Recovery program for recovering data

Summary
The paper presents the analysis of the effectiveness of the Easy Recovery program in various cases of data loss from hard disc and the Flash memory card. The article compares also the effectiveness of the program in question with other data recovery programs proved in different kinds of tests.

Marcin Iwanicki, Tomasz Jachowicz

Oprogramowanie I-Deas do modelowania i symulacji procesu wtryskiwania

Streszczenie
W artykule omówiono moduły oprogramowania I-DEAS, służ±ce do symulacji i modelowania zjawisk zachodz±cych podczas wtryskiwania tworzyw polimerowych. Scharakteryzowano moduły umożliwiaj±ce analizę przepływu tworzywa w układzie kanałów wlewowych i gnieˇdzie formuj±cym oraz procesu wypełniania formy wtryskowej (I-DEAS MPI/Flow) oraz analizę przebiegu ochładzania wypraski (I-DEAS MPI/Cool), a także okre¶lenie warto¶ci skurczu przetwórczego i stopnia deformacji wypraski (I-DEAS MPI/Warp).

I-Deas software for modelling and simulation of injection molding

Summary
This article shows the general modules of software know as I-DEAS assigned to simulation and modelling of effects proceeding during injection moulding of polymers. The module, which is a parts of the computer system, related with analyse of polymer flow and mould filling process (I-DEAS MPI/Flow) has been characterised. Also the module assigned to analyse of mould cooling (I-DEAS MPI/Cool) has been described. Moreover the module used to determining value of shrinkage and deformation of injection moulding part (I-DEAS MPI/Warp) has been presented.

Aneta Duda

Zastosowanie modelu numerycznego do analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w Lublinie

Streszczenie
W pracy przedstawiono adaptację równania Pasquila do symulowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych w powietrzu atmosferycznym oraz porównano wyniki symulacji z wynikami pomiarów. Zaprezentowany model daje również możliwo¶ć prognozowania rozprzestrzeniania się stężeń zanieczyszczeń w odniesieniu do warunków rzeczywistych.

Application of numerical model for analysis the spreading of atmospheric air pollutanion in the Lublin city

Summary
The study presents the adaptation of Pasquil equation for simulation of dissemination gas pollution in atmospheric air and comparison results of simulation with results of measurements. The described model gives the opportunity to forecot dissemination gas pollution in atmospheric air in real weather conditions.

Aneta Duda, Jacek Czerwiński

Zastosowanie technik informatycznych w analizie ¶rodowiska na przykładzie oznaczeń chromatograficznych

Streszczenie
Praca obejmuje analizę wykorzystania metod analityki ¶rodowiskowej na przykładzie oznaczeń chromatograficznych. Opisano techniki analityczne oparte zarówno o metody spektroskopowe, elektrochemiczne jak i o techniki rozdzielania skomplikowanych mieszanin - w szczególno¶ci techniki chromatograficzne. W krajach uprzemysłowionych chromatografia od pocz±tku swego istnienia znalazła znacz±ce miejsce w analityce chemicznej. W Polsce szybki wzrost zainteresowania metod± chromatograficzn± obserwuje się od kilku lat, czego dowodem może być znacz±ca liczba laboratoriów badawczych i usługowych, w których wykorzystuje się chromatografię jonow±.

Application of information technology in the analysis of analytical chemistry for example determination chromatography

Summary
The article presents the analysis of utilizing method analytical chemistry for example determination chromatography. There are described the analytic techniques based on both spectroscopic and electrochemical method like separation of complicated mixtures - especially chromatographic techniques. In industrial countries chromatography has been applied from its beginning. In Poland a quick increase of interest in chromatographic method has been observed for several years which can be proved by a large number of scientific and commercial laboratories which apply the ionic chromatography.

Gabriel Borowski

Badania wła¶ciwo¶ci mechanicznych brykietów węgla z biomas±

Streszczenie
W publikacji przedstawiono wyniki badań wła¶ciwo¶ci mechanicznych brykietów węgla kamiennego z biomas± drzewn± oraz dodatkiem melasy jako lepiszcza. Opisano wła¶ciwo¶ci materiału badawczego składaj±cego się z surowców odpadowych. Przedstawiono proces przygotowania materiału do brykietowania obejmuj±cy rozdrobnienie i wymieszanie składników oraz doprowadzenie mieszanki do okre¶lonej wilgotno¶ci. Badano wpływ wybranych parametrów procesu scalania w prasie stemplowej na wła¶ciwo¶ci mechaniczne brykietów. Analizowano takie parametry jak: udział biomasy w mieszance z węglem i lepiszczem, wilgotno¶ć mieszanki, nacisk prasy formuj±cej oraz czas sezonowania. Wyniki potwierdziły możliwo¶ć uzyskania brykietów o wysokiej jako¶ci. Posiadaj± one odpowiednie wła¶ciwo¶ci mechaniczne oraz wysok± warto¶ć opałow± co kwalifikuje je do wykorzystania w przemy¶le energetycznym.

Study of mechanical properties of coal-biomass briquettes

Summary
This publication presents the results of investigations into the mechanical properties of mineral coal briquettes from charcoal and biomass together with molasses as an adhesive. The properties of the material investigated, consisting of raw waste material, are described. The process for preparing the material into briquettes comprised of crumbled and mixed constituents, together with the specific reduction of moisture of the mixture, are presented. The effect of the selected parameters of the consolidation process in the pressing stamp on the mechanical properties of briquettes is investigated. Analysis was made of such parameters as: contribution of the biomass in the mixture of charcoal and adhesive, moisture in the mixture, press pressure on the formation, and seasoning. The results confirm the possibility of utilizing high quality briquettes. They possess mechanical properties and high value combustible fuel which qualifies them for utilization in industrial energy.

Marek M. Janczarek, A. Bulyandra

Charakterystyki dynamiczne wpływu atmosferycznych zmian strumieni ciepnych na powierzchnie przegród komór obiektów technicznych

Streszczenie
W artykule przedstawiona jest nowa koncepcja analizy przej¶cia ciepła przez ¶cianę technicznej komory z uwzględnieniem harmonicznego charakteru atmosferycznych zmian temperatury. Sinusoidelne zmiany wielko¶ci wej¶ciowych na zewnętrznej powierzchni przegrody obiektu budowlanego powoduj± również sinusoidalny charakter zmian na wewnętrznej ¶cianie pomieszczenia. Wyznaczenie modułu i przesunięcia fazowego transmitancji widmowej pozwoli na optymalny projekt obiektu ze względu na energetyczny aspekt przy jego eksploatacji.

Summary
In this paper some new concept of thermal analysis derived from harmonic character of temperature changes in building environment is presented. The analytical approach seems appropriate to obtain established purposes i.e.: the description of temperature changes and heat transfer within the chamber walls and its gaseous environment. The thesis presents the physical model of heat transfer through chamber walls by means of a mathematical model suitable for sine waveform of internal temperature changes.

Paweł Kordos, Piotr Ignaciuk

Analiza zużycia tulei cylindrowej silnikaspalinowego o zapłonie samoczynnym w trakcie długotrwałej eksploatacji

Streszczenie
Zużycie tulei cylindrowej stanowi główny parametr decyduj±cy o stanie technicznym silnika i możliwo¶ci jego dalszej eksploatacji w pojeˇdzie. Ważnym zagadnieniem jest interpretacja wyników pomiarów uzupełniona o analizę warunków pracy silnika. Uzyskane na tej drodze wyniki pozwalaj± na odwzorowanie eksploatacji silnika w warunkach badań laboratoryjnych i modelowych oraz s± pomocne przy projektowaniu nowych konstrukcji silników. Poznawcze aspekty badań eksploatacyjnych uzasadniaj± ich prowadzenie pomimo wielkiej czasochłonno¶ci i kosztowno¶ci tych badań.
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia zwi±zane ze zużyciem tulei cylindrowej silnika spalinowego z zapłonem samoczynnym w trakcie jego eksploatacji w pojeˇdzie. Przedstawiono wyniki długotrwałych eksploatacyjnych badań zużycia tulei cylindrowej pojazdów użytkowanych w przedsiębiorstwie transportowym.

Analysis of cylinder liner wear of internal combustion diesel engine during long-lasting operation

Summary
The cylinder liner is a representative component of the engine construction and its wear can be an indicator of boundary technical conditions of the engine and of necessity of withdrawal from operation. Some long-lasting investigations have been carried out to determine this wear of engines mounted in vehicle during supervised maintenance. Operational research can be carried out: in normal conditions of operation, in conventional conditions of operation, in conditions reconstructing normal operation conditions. This article introduced the chosen problems of cylinder bore wear obtained during long operating researches, and results of investigations of cylinder bore wear.

Jerzy Józwik, Marek Łukasz

Chip formation aided by high pressure cutting-tool lubricant during turning

Summary
The subject of this work is to show the significance of the shape of a chip during automated cutting process. Selected ways of the influence on a chip shape are going to be shown. The main point is the assistance of chip fracture by a compressed stream of cutting-tool lubricant. This mechanism is shown on the example of tool system CoroTurn HP. The results of preliminary researches are presented graphically.

Kształtowanie wióra podczas toczenia wspomagane wysokim ci¶nieniem cieczy obróbkowej

Streszczenie
W pracy poruszono znaczenie postaci i kształtu wióra podczas obróbki w zautomatyzowanym - elastycznym systemie wytwarzania. Przedstawiono wybrane sposoby oddziaływania na postać wióra. Szczególny nacisk położono na wspomaganie procesu łamania wióra sprężonym strumieniem płynu obróbkowego. Na przykładzie systemu narzędziowego CoroTurn HP omówiono budowę i sposób mechanizm łamania wióra strumieniem sprężonej cieczy obróbkowej. Wyniki wstępnych badań rozpoznawczych przedstawiono w postaci graficznej.

Klaudiusz Lenik, Michał Paszeczko, Krzysztof Dziedzic, Marcin Barszcz

Wybrane aspekty wykorzystania wspomaganiakomputerowego w prowadzeniu badańtribologicznych procesu tarcia i zużycia

Streszczenie
W pracy przedstawiono wybrane aspekty wykorzystania wspomagania komputerowego do prowadzenia badań tribologicznych procesu tarcia i zużycia. Omówiono rodzaje wykorzystywanych czujników pomiarowych i metody badawcze. W dalszej czę¶ci pracy przedstawiony został przykład prowadzonych badań na zmodernizowanym stanowisku przystosowanym do badania materiałów eutektycznych.

Summary
This work presents selected aspects computer aid support in conducting tribological researches of friction processes and wear. It consider types of used measurement sensors and research methods. Further it presents the example of research conducted on modernized stand adapted to examine eutectic materials.

Konrad Gauda, Zygmunt Lenik

Wykorzystanie multimediów strumieniowych w kształceniu technicznym i informatycznym

Streszczenie
Referat porusza problemy zastosowania multimediów w edukacji, szczególnie w kształceniu technicznym i informatycznym. W dalszej czę¶ci przedstawiona została coraz czę¶ciej wykorzystywana w Internecie technologia strumieniowania plików oraz przeanalizowane zostały możliwo¶ci jej wykorzystania. Na zakończenie opisane s± poszczególne fazy dotycz±ce przygotowania i publikacji własnych materiałów dydaktycznych w formie strumieniowej.

Using of streaming media in technical and computer education

Summary
The paper discusses problems of use of multimedia in education, particularly in technical and computer education. Moreover, the streaming technology is presented as well as the possibilities of use of the technology is analysed. Finally, the respective phases of preparation and publication of own didactic materials in stream mould are described.

Krzysztof Dziedzic, Renata Lis, Jerzy Montusiewicz

Grafika bitmapowa w nauczaniu przedmiotu techniki multimedialne

Streszczenie
W pracy opisano podstawowe wła¶ciwo¶ci grafiki bitmapowej oraz różnorodne jej zastosowania we współczesnej grafice komputerowej. Przedstawiono również opracowany sposób nauczania grafiki bitmapowej na zajęciach z technik multimedialnych. Opisano podstawowe zagadnienia dotycz±ce edycji obrazów bitmapowych przy pomocy bezpłatnego programu GIMP. Cało¶ć rozważań została wzbogacona poprzez prezentację opracowanych przykładów ćwiczeń oraz sprawdzianu umiejętno¶ci dotycz±cych przetwarzania grafiki bitmapowej.

Bitmap graphics in teaching multimedia techniques

Summary
The article presents the basic types of bitmap graphics and its diverse applications in modern computer graphics. A prepared method of teaching bitmap graphics during classes in multimedia techniques is also presented. Basic issues in editing bitmap images by means of the free GIMP program are described. The whole discussion is expanded by a presentation of prepared examples of exercises and a test of skills concerning the processing of bitmap graphics.

Renata Lis, Robert Lis

Atrybuty użyteczno¶ci systemów informatycznych w projektowaniu edukacyjnych serwisów internetowych

Streszczenie
Artykuł przedstawia metody projektowania edukacyjnych serwisów internetowych według podej¶cia użyteczno¶ci systemów informatycznych. Ogólnie, użyteczno¶ć okre¶la jako¶ć interakcji człowieka z systemem informatycznym. Podej¶cie to jest stosowane w projektowaniu interfejsu urz±dzeń elektronicznych, oprogramowania, stron internetowych, prezentacji multimedialnych oraz usług elektronicznych.

Attributes of computer systems usability in educational internet services designing

Summary
This paper presents the design methods of educational internet services according to the usability of computer systems approach. Generally, the usability defines the quality of a human interaction with a computer system. This approach is applied in projecting the interface of electronic devices, software, web pages, multimedia presentations and digital services.