Numer 3/2009 Streszczenia

Klaudiusz Lenik, Mykhaylo Pashechko

Przeciwzużyciowe materiały eutektyczne na bazie Fe-Mn-C-B
i możliwo¶ci ich badań na zmodernizowanej maszynie Amslera

Streszczenie
W pracy przedstawiono założenia teoretyczne otrzymywania nowej rodziny stopów eutektycznych. W zakresie możliwo¶ci oceny odporno¶ci na zużycie otrzymanych materiałów przedstawiono możliwo¶ci prowadzenia takich badań na zmodernizowanej maszynie Amslera z wykorzystaniem wspomagania komputerowego do rejestracji i oceny uzyskiwanych wyników. Zastosowano zmianę głowicy pomiarowej oraz układów mechanicznych rejestruj±co-pomiarowych. Pomiar dotyczy schematu badawczego trzpień z tarcz±.

The eutectic materials on base Fe-Mn-C-B and possibility of their investigations on modernized Amsler machine

Summary
The theoretical foundations of receding the new family of eutectic alloys were introduced in the paper. On range of possibility of opinion resistance on waste of received materials was introduced and chosen results of leadership of such investigations on modernized Amsler machine from it utilization the computer aid to registration and the opinion of got results. It change was applied as well as arrangements mechanical measuring head recording-measuring. Measurement concerns investigative pattern pin of disk.

Jacek Czerwiński, Aneta Duda

Techniki spektroskopowe w sprzężeniu z rozdzielaniem chromatograficznym w zastosowaniach inżynierii i ochrony ¶rodowiska

Streszczenie
Przedstawiono zastosowania chromatograficznych technik rozdzielania w sprzężeniu z technikami spektroskopowymi do oznaczania priorytetowych zanieczyszczeń ¶rodowiska. Omówiono sprzężenia GC-MS oraz HPLC-MS wraz z tandemowymi odmianami spektrometrii mas a więc układami umożliwiaj±cym wielokrotn± fragmentację jonów (pułapki jonowe) oraz układy typu triple stage quadrupol. Przedstawiono zalety i wady każdej z technik na przykładach zastosowań w inżynierii i ochronie ¶rodowiska. Omówiono również technikę GC-AES (wraz z odmian± GC-AED) wykorzystywan± coraz chętniej do specjacyjnego oznaczania zwi±zków metaloorganicznych.

Spectroscopic techniques combined with chromatographic of separation in the engineering and environmental protection application

Summary
The article presents the application of chromatographic techniques of separation combined with spectroscopic techniques for determination of major environmental pollutants. Combinations of GC-MS and/or HPLC-MS have been presented together with the tandem of mass spectroscopy - systems enabling multiple ion fragmentation (ion traps) and systems based on triple stage quadrupol. Advantages and disadvantages of each technique have been presented on the basis of application in the branch of environmental protection and engineering. We have also depicted in this article the GC-EAS technique (with GC-AED) which is more commonly applied for speciation of metal-organic compounds.

Aneta Duda, Jakub Guzy, Joanna Pytel, Renata Rubinkiewicz

Dobór podłóż i sprawdzenie metody wykrywania izolacji bakterii Salmonella w wodach powierzchniowych metod± filtracji membranowej

Streszczenie
W pracy przedstawiono metodykę badawcz± wykrywania i izolacji bakterii Salmonella w wodach powierzchniowych metod± filtracji membranowej. Dokonano doboru płynnych pożywek namnażaj±cych i selektywnych pożywek agarowych do wykrywania typowych i nietypowych serotypów. Pożywki zostały dobrane tak, aby wyeliminować w znacznym stopniu zaburzenia ze strony towarzysz±cej mikroflory podczas procesu wykrywania chorobotwórczych bakterii Salmonella. Opracowana metodyka ma na celu wykrycie zarówno odzwierzęcych serotypów pałeczek Salmonella, jak i S. Typhi, S. Paratyphi. Metodę sprawdzono w konkretnych warunkach laboratoryjnych przeprowadzaj±c pro­ces walidacji obejmuj±cy: wyznaczenie granicy wykrywalno¶ci, sprawdzenie poprawno¶ć metody za pomoc± metod standardowych w porównaniu z testem API 20E (porównanie metody standardowej z metod± alternatywn±), podanie prawdopodobieństwa podania wyniku fałszywego.
Wykazano, że czynniki selektywne zawarte w pożywkach RVS i MKKTn najlepiej ha­mowały wzrost obfitej flory towarzysz±cej w wodach powierzchniowych, a pożywka XLD jest idealnym podłożem do wykrywania typowych bakterii Salmonella spp. Jedyn± ze spraw­dzanych pożywek, która umożliwiała wykrycie laktozododatnich Salmonella okazał się agar z siarczynem bizmutu wg Wilson-Blair'a. Metodę sprawdzono i stwierdzono, że jest selek­tywna, specyficzna, powtarzalna i odtwarzalna w warunkach laboratoryjnych. Granica wy­krywalno¶ci została okre¶lona na poziomie od 1 do 3 jednostek tworz±cych kolonie.

Selection of the base and verification of salmonella bacteria detection and isolation method in the surface waters using membrane filtration

Summary
The article presents the methodology of detection and isolation of Salmonella bacteria in surface waters using membrane filtration. Liquid propagating and selective agar bouillons have been chosen to detect the typical and untypical serotypes. The bullions have been chosen to eliminate the perturbations from accompanying micro flora during process of Salmonella bacteria detection. Formulated methodology should help to detect both epizootie serotypes of Salmonella like S. Typhi, S. Paratyphi.
The methodology was verified in the laboratory conditions by validation process covering: determination of detection threshold, comparison with standard methods like API 20E test (comparison of standard method with the alternative one), probability of false result determination.
It was showed that selective factors contained in the RVS and MKKTn bullions slowed the growth of rich accompanying flora in the surface waters and XLD bully on is the ideal base for the typical Salmonell ssp. bacteria.
The only one of the verified bullions which enabled detection of lactose-positive Salmo­nella bacteria was agar with bismuth sulfite according to Wilson-Blair. The method was verified and it was observed that it is selective and reproducible in the laboratory condi­tions. The detection threshold was established at the level from 1 to 3 of the colony forming units.

Marek A. Jakubowski

Zastosowanie regresji rozmytej w badaniach pedagogicznych

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych pojęć systemów rozmy­tych oraz zwięzły opis najważniejszych metod modelowania matematycznego. Zebrane in­formacje powinny zainteresować większo¶ć pedagogów, szczególnie zajmuj±cych się za­rz±dzaniem szkoł±, ze względu na udane implementacje systemów rozmytych w zarz±dza­niu. Przedstawiono klasyczne metody przydatne w działalno¶ci nauczyciela dla okre¶lania zwi±zków ilo¶ciowych i jako¶ciowych w ocenie zajęć dydaktycznych oraz metody współ­czesne wykorzystuj±ce aparat matematyczny zbiorów rozmytych.
W podsumowaniu stwierdzono, że do budowy modeli logiki rozmytej w wielu przypadkach duż± przydatno¶ć maj± metody sieci neuronowych.

Application of fuzzy regression in pedagogies research

Summary
The paper goal is to describe an essential ideas of fuzzy systems and most important modelling methods as well. Assembled information should be interested for pedagogues, especially school managers, because of successfully implementations of fuz­zy systems in management. The classic methods were presented to use by teachers to define quantitative and qualitative connections for lessons estimation and the modern methods as well, with mathematical appliances of fuzzy systems. For modeling of fuzzy systems there are a lot of cases of neural networks applied, concluded.

Michał Charlak, Marek A. Jakubowski

Porównanie przydatno¶ci wybranych modeli regresji w badaniach pedagogicznych

Streszczenie
W publikacji przedstawiono genezę zbioru rozmytego oraz możliwo¶ci wykorzystania systemów rozmytych w praktyce. Szczególn± uwagę zwrócono na modele rozmyte procesów nauczania i uczenia się. Wykorzystuj±c wybrane modele oraz wspomaganie komputerowe uzyskuje się istotne poszerzenie podstawowych funkcji poznania naukowego z uwzględnieniem czynników dotychczas nie rozpatrywanych. Uwzględnienie tych dodatkowych danych pozwala znacznie usprawnić pracę pedagogiczn± nauczyciela jako twórcy i badacza zjawisk.

Comparing of selected regression models to use in pedagogies research

Summary
Genesis of fuzzy set and possibilities of use fuzzy systems in practice were presented in the paper. There were special attention taken to fuzzy models of teaching processes. Using the computer aided modeling a widening of fundamental function of perceptive study are obtained. New factors there were taken under consideration that were allowed to rationalize teachers work as phenomenon creator and investigator.

Gabriel Borowski

Okre¶lenie wła¶ciwo¶ci fizyczno-mechanicznych materiałów drobnoziarnistych w celu ich zagospodarowania

Streszczenie
W publikacji omówiono najistotniejsze cechy i wła¶ciwo¶ci fizyczno-mechaniczne materiałów drobnoziarnistych maj±ce wpływ na ich cechy użytkowe oraz możliwo¶ci gospodarczego wykorzystania. Przedstawiono cechy charakteryzuj±ce materiał zarówno w postaci sypkiej, jak i zawiesiny czy szlamu. Niektóre materiały drobnoziarniste powstaj± w procesach technologicznych jako odpady przemysłowe, które powinny być kierowane do przetworzenia w celu odzysku cennych surowców.
W oparciu o dostępne w kraju technologie istniej± możliwo¶ci zagospodarowania większo¶ci rodzajów odpadów drobnoziarnistych. Szczególnie duże zastosowanie maj± procesy granulacji oraz brykietowana, w których nadaje się materiałom sypkim formę kawałkow± i dodaje sieje do wsadu pieców hutniczych. Potwierdzaj± to pokazane w pracy przykłady technologii zagospodarowania niektórych rodzajów odpadów drobnoziarnistych.

Designation of physical and chemical properties of fine-grained materials for their utilization

Summary
An important of physical-chemical features and factors of fine-grained materials influenced for usefulness and utilizing were described in the paper. The were proposed characteristic marks in loose, suspension and sludge type of material. A lot of fine-grained mate¬rials forming in technological processes as wastes could be utilize for material recover. There are well known a possibilities of wastes processing, especially granulation and briquetting applications. It is enable to obtain the high material strength products which qualifies them for utilization in furnaces. An examples of technologies to utilize of fine-grained waste shown in the paper confirmed their usefulness.

Dorota Wójcicka-Migasiuk

Techniczne i społeczne aspekty zastosowania zintegrowanych systemów pozyskiwania energii

Streszczenie
W artykule omówiono wpływ wybranych czynników na proces projekto­wania odpowiedniego układu pozyskiwania energii oraz możliwo¶ci realizacji obiektów wykorzystuj±cych energię promieniowania słonecznego. Przedstawiono przykłady skojarzonych układów pozyskiwania cieplej wody i wytwarzania ciepła pochodz±cego z energii słonecznej. Pokazano istniej±ce instalacje kolektorów cieplnych działaj±ce zarówno w dużych obiektach jak i w domach jednorodzinnych. Omówiono ponadto sposoby modelowania i symulacji przydatne do projektowania układów zintegrowanych ze ¶ródłami odnawialnymi. Przedstawiono przykłady obliczeń modelowych uzyskanych za pomoc± programów komputerowych TRNSED, ESOP, WUFI oraz stosuj±c algorytmy opracowane metod± zastępczej sieci cieplnej. Pokazano korzy¶ci i wady stosowania tych programów. W końcowej czę¶ci artykułu skupiono się na sposobach tworzenia i realizowania strategii optymalnego wykorzystania odnawialnych ˇródeł energii dla regionu lubelskiego. Stwierdzono, że region ten wystarczaj±co zasobny jest pod względem dostępno¶ci energii promieniowania słonecznego.

Technical and social aspects of integrated energy supply systems

Summary
The paper defines and describes factors that should be considered by designers of integra­ted energy supply systems that incorporate solar systems in particular. In the first point, the author establishes the hierarchy of criteria to apply at subsequent phases of the decision processes carried out when renewable energy systems are to be used. To do this, she takes the advantage of the following case studies: a solar hot water system in an elderly house and an integrated system of steam boilers, heat recovery from a cooling system in connection with solar heating in a food production plant. The images of thermal collectors in experimental objects, i.e.: the educational center and the small detached house are presented. Then, the paper indicates the necessity of energy simulations prior to: taking up the decisions of localization and to final verification of the project. Moreover, the examples of simulation results derived from different software such as TRNSED, ESOP and from the method called equivalent thermal network are presented. The advantages and disadvantages of this software are described. The third chapter is focused on forms of promotion that can be applied to positively stimulate the sustainable development of the use of rene­wable sources in the central eastern region of Poland. It is also explained why this region is predestinated for solar energy use. The most important legislative documents for renewa­ble energy applications are listed.

Maciej Drabik, Alina Gil

Wirtualne laboratorium pomiarowe

Streszczenie
W artykule przedstawiona została krótka ewolucja systemu pomiarowego w kierunku programowania graficznego. Opisano konstrukcję wirtualnego przyrz±du w programie LabVIEW, metodologię projektowania systemów pomiarowych w tym programie, cechy przyrz±dów wirtualnych, i możliwo¶ci ich zastosowania w pomiarach laboratoryjnych.

Virtual measuring laboratory

Summary
This article presents history and the present of graphical programming. It describes construction of virtual instrument in the programme LabVIEW, and methodology of projects of measuring systems in this programme and qualities of virtual instruments, and possibilities of their applications in measuring laboratory.

Sylwester Korga

Wykorzystanie systemu Flash MX do wizualizacji cech produktu na przykładzie doboru kolorystyki i geometrii kół samochodu

Streszczenie
Przedstawiono sposoby wykorzystania systemu Flash MX do tworzenia wizualizacji złożonych zadań technicznych. Możliwo¶ci programu pokazano na przykładzie wirtualnej oferty dotycz±cej zmiany cech produktu doboru koloru, stylizacji oraz elementów dodatkowych. Wizualizacja ułatwia szybsze podejmowanie decyzji zwi±zanej z wyborem konkretnego wariantu wyrobu.

Using Flash MX for visualization of product mark on example car wheels colour and geometry assortment

Summary
There were proposed the way of use Flash MX system for visualization complicated technical tasks. The possibilities of program were shown on example of virtual offer of alternation product assortment colour, style and equipment. Decision to choose a proper variant of product made more faster and easier by visualization.

Sylwester Korga

Wykorzystanie programu SolidWorks do modelowania przedmiotów na przykładzie wieszaka na ubrania

Streszczenie
W publikacji opisano program SolidWorks do tworzenia modeli przedmiotów w projektowaniu komputerowym. Możliwo¶ci wykorzystania programu pokazano na przykładzie wieszaka na ubrania. Stwierdzono, że narzędzie to znacznie ułatwia i przyspiesza proces modelowania oraz konstruowania wyrobów.

Using SolidWorks program me for modelling the objects on example of clothes hanger

Summary
SolidWorks programme to create the models of objects in computer designing were described in the paper. The possibilities of program were shown on example of clothes hanger. This programme made more easier and faster the articles modelling and designing were confirmed.

Jan Eugeniusz Malinowski

Od zdrowia człowieka do inżynierii patentowej – wybrane zagadnienia

Streszczenie
W publikacji przedstawiono, w przekonaniu autora, ważne i potrzebne dla wszystkich ludzi zagadnienia obejmuj±ce: przyczyny i skutki zachwiania równowagi między hormonami, czas trwania ci±ży prawidłowej, objawy płodno¶ci, leczenie niepłodno¶ci, zależno¶ć liczby dzieci nienarodzonych od pochodzenia i wychowania człowieka sposoby rozpoznawania czasu jajeczkowania i czasu płodno¶ci, znaczenie wykresów podstawowej temperatury ciała we wczesnym wykrywaniu i leczeniu stanów poronienia zagrażaj±cego, odkrycie objawów płodno¶ci, nowoczesny sposób oznaczania dni płodnych i niepłodnych kobiety, nienaruszalno¶ć prawa do życia każdego człowieka, rolnictwo ekologiczne, zdrowa żywno¶ć a zdrowie człowieka organizmy zmodyfikowane genetycznie a niepłodno¶ć i rak, warto¶ć starych i nowych norm medycznych, główne ˇródło alkoholu propylowego, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, nowoczesny lek ro¶linny oraz zagadnienia inżynierii patentowej.

From human health to patent engineering - selected problems

Summary
An author conviction the paper presented problems an important and necessary for everyone, that are: causes and effects unbalance of hormone, pregnancy persist time, fertility symptoms, sterility treatment, number of no born child depended on human origin and education, way of ovulation diagnosis and fertility period, importance of body tem­perature diagrams for early abortion diagnosis, fertility symptoms discovery, way of marking fertile and unfertile days, right to life for everyone, ecological agriculture, eco-food and human health, genetic modified organisms and sterility, old and new medical standards, main source of propanol, unsaturated fatty acid, modern flora medicine, patent engineering.