Numer 4/2010 Streszczenia

Urszula Nowacka, Alina Gil

Uwarunkowania prawnoautorskiej ochrony programów komputerowych

Streszczenie
Obserwowany ostatnio globalny rozwój w zakresie techniki i technologii niesie za sob± szczególn± potrzebę ochrony programów komputerowych, która zapewni rozwi±zania prawne daj±ce gwarancje skutecznej ochrony tego rodzaju (typu) osi±gnięć. Artykuł jest opracowaniem ogólnym, wskazuj±cym jedynie na najważniejsze uwarunkowania zwi±zane z prawnoautorsk± ochron± programów komputerowych.

Conditions copyright protection for computer programs

Summary
The recent global developments in technics and technology is creating a special need for protection of computer programs that will provide legal solutions offering guarantees the effective protection of this kind of achievements. The article is the general study, indicating only the most important factors associated with copyright protection of computer programs.

Robert Lis

Problem nadmiernego zaangażowania studentów w aktywno¶ci internetowej

Streszczenie
Badania wykazały, ze najbardziej uzależniaj±ce od Internetu s± często stosowane przez studentów komunikatory internetowe (0,26), przegl±danie stron rozrywkowych (0,25), a także przegl±danie stron edukacyjnych (0,22). Przegl±danie stron erotycznych najbardziej uzależnia studentów okłamuj±cych swoich bliskich w celu ukrywania swego nadmiernego zainteresowania Internetem jako ucieczki od problemów, niepokoju, rozdrażnienia i nastroju depresyjnego. Internet ci±gle jeszcze jest dla studentów ważnym ˇródłem przeżywanej na swój sposób satysfakcji czerpanej z uzyskiwanych korzy¶ci przez coraz częstsze stosowanie większo¶ci różnych technologii internetowych.

The problem of the excess students activities site

Summary
Studies have show that the most addictive of the Internet are often used by students of messengers (0.26), browsing Internet entertainment site (0.25), as well as browsing the educational site (0.22). Browsing makes the most erotic of students hiding from her close excessive interest in Internet as an escape from problems, anxiety, irritability and depressive mood. Internet is still an important source for students lived in their own way of satisfaction drawn from the benefits derived by the increasingly frequent application of the majority of various web technologies.

Zygmunt Lenik

Wykorzystanie arkusza organizacyjnego z pakietu Vulcan w organizacji pracy szkoły

Streszczenie
W artykule omówiono i podano przykłady możliwo¶ci wykorzystania arkusza organizacyjnego z pakietu Vulcan do opracowania organizacji procesu dydaktycznego z zakresu projektowania zajęć dydaktycznych.

Using of organizing sheet from Vulcan package in the organization of school work

Summary
In this article it was discussed and given examples of possibilities using of the Organizing Sheet from Vulcan package to develop the teaching process organization from the design of classes.

Renata Lis, Jerzy Montusiewicz

Zastosowanie technologii cyfrowych do poprawy jako¶ci fotograficznych materiałów transparentnych

Streszczenie
W artykule omówiono cyfrowe technologie poprawy jako¶ci fotograficznych materiałów transparentnych, takich jak klisze fotograficzne i przeˇrocza. Opisano proces digitalizacji materiałów analogowych oraz rodzaje uszkodzeń tych materiałów. Przedstawiono możliwo¶ci takich technologii, jak: FARE, Digital ICE, Digital ROC, Digital GEM, Digital DEE, Digital SHO. Zastosowanie tych technologii w procesie digitalizacji analogowych materiałów fotograficznych znacznie polepsza jako¶ć otrzymanych materiałów końcowych oraz pozwala na automatyzację procesu retuszu i rekonstrukcji obrazów cyfrowych.

The use of digital technologies to improve the quality of transparent photographic materials

Summary
The article discusses the digital technologies to improve the quality of transparent materials such as photographic negatives and slides. Describes the process of digitization of analogue materials and the types of damage to these materials. The discusses possibilities of technologies such as FARE, Digital ICE, Digital ROC, Digital GEM, Digital DEE, Digital SHO. The application of these technologies in the process of digitization of analog photographic materials improves the quality of the materials and allows the terminal to automate the process of retouching and restoration of digital images.

Jerzy Montusiewicz, Renata Lis, Krzysztof Dziedzic

Cyfrowa renowacja i retusz archiwalnych fotografii

Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia dotycz±ce cyfrowego retuszu i renowacji archiwalnych fotografii przy użyciu programu GIMP. Dokonano klasyfikacji usterek występuj±cych na archiwalnych zdjęciach. Ponadto opisano opracowane procedury i zastosowane narzędzia przy retuszu zdjęcia z rodzinnego albumu.

Digital restoration and retouching of archive photographs

Summary
The article presents the issues of retouching and restoration of archival photographs using GIMP. A classification of faults occurring or archival photographs is compiled. Furthermore, a description is given of the prepared procedures and the applied tools for retouching photos from the family album.

Michał Charlak, Marek A. Jakubowski

Porównanie systemów rozmytych i sztucznych sieci neuronowych

Streszczenie
W pracy opisano podstawowe pojęcia dotycz±ce podstawowego modelu matematycznego systemów neurorozmytych potraktowanych jako tzw. „czarna skrzynka” oraz różnych jego wersji. W skrócie przedstawiono wybrane kierunki badań dotycz±cych fuzji obu technologii. Praca zawiera elementarny opis nowej klasy systemów tzw. inteligencji obliczeniowej.

Comparison of fuzzy logic systems and artifical neural networks

Summary
In this article we short describe fundamental mathematical model of neuro-fuzzy system treat as ‘black box’ known in cybernetic and various version of this fundamental model. Short we characterize some direction in the research about fusion two technology: fuzzy systems and artificial neural systems. In our article we short describe elementary notion: new technology: computational intelligence.

Jerzy Józwik

Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej do modelowania ugięć sprężystych przedmiotów obrabianych w procesie skrawania toczeniem

Streszczenie
W pracy przedstawiono przykład wykorzystania sztucznej sieci neuronowej MLP do predykcji ugięcia sprężystego wałka, przeznaczonego do obróbki tokarskiej. Zamieszczono przykładowe wyniki pomiarów eksperymentalnych strzałki ugięcia wałka zamocowanego w szczękach uchwytu tokarskiego bez podparcia. W analizach numerycznych uwzględniono wyniki kompletnych badań ugięcia, wałków o ¶rednicach 16, 20, 25 i 30 mm. Analizowano najbardziej popularny przypadek zamocowania przedmiotu na obrabiarce.

The use of the artificial neural network to flexible deflection workpiece modelling in turning

Summary
In this paper the example of possible use of the artificial neural network ANN application for prediction of flexible deflection workpiece during turning process is presented. Some results of modeling and experimental verification are introduced. The results relate to a chosen way of workpiece clamp on the lathe namely in three-jaw chuck. In numerical analyses complete results of flexible deflection for different diameters of workpiece (16, 20, 25, 30 and 35 mm) are discussed The author of the paper analyzed the typical example of clamp of workpiece on the lathe.

Piotr Penkała, Tomasz Gorecki

Modelowanie bryłowe i powierzchniowe w systemach CAD/CAM

Streszczenie
Wymagania obecnie stawiane przedmiotom projektowania, czyli konstruowanym obiektom, różni± się od wymagań formułowanych tradycyjnie, nie tylko tym, że s± coraz ostrzejsze. Pojawiaj± się wymagania jako¶ciowo nowe, wynikaj±ce z tego, że ustawicznie zwiększa się wielko¶ć projektowanych urz±dzeń i systemów w sensie rozległo¶ci i różnorodno¶ci obejmowanej tematyki, a także w sensie kompleksowo¶ci powi±zań zewnętrznych i ponoszonych kosztów. Projektowanie i konstruowanie w systemach komputerowych opiera się o zasadę tworzenia modeli geometrycznych. Narzędzia i metody modelowania geometrycznego musz± być starannie wybrane a znajomo¶ć ich jest konieczna do ¶wiadomego ich stosowania. W doborze tych metod projektant musi uwzględniać dalsze procesy projektowe, tak, aby model był podstaw± całego procesu rozwoju produktu, a nie ˇródłem problemów projektowych.

Solid and surface modeling in cad/cam systems

Summary
The requirements currently placed on the subjects of design, which is engineered objects, differ from the requirements traditionally formulated, not only because they are getting tougher. Appear qualitatively new requirements arising from the fact that the constantly increasing size of the proposed equipment and systems in terms of breadth and diversity of the male subjects, and also in terms of external relations of the complexity and costs. Design and construction of computer systems based on the principle of geometric modeling. Tools and methods for geometric modeling must be carefully selected, and the knowledge they need to be conscious of their use. In choosing these methods, the designer must take into account a further design processes, so that the model was based on the entire product development process, not a source of design problems.

Klaudiusz Lenik, Sylwester Korga

Modelowanie oporów tarcia dla okre¶lonych warunków procesów wytłaczania, przetłaczania i wyci±gania

Streszczenie
Do opracowania modelu numerycznego procesu zastosowano metod± elementów skończonych. Budowanie analizowanego procesu uwarunkowane jest konieczno¶ci± szczegółowego opisania warunków współpracy zmodelowanym obiektom. Model tarcia przyjęty w tym przypadku będzie miał istotne znaczenie dla wyników uzyskiwanych w obliczeniach numerycznych. Ważnym aspektem zastosowania modelowanych obiektów jest możliwo¶ć ich współpracy z Metod± Elementów Skończonych. Wykonanie analizy numerycznej pozwala na indywidualne rozpatrywanie badanego zjawiska jednak w tym przypadku wykorzystanie tej metody wymaga porównania i ewentualnych korekt warunków brzegowych. Zastosowanie tej metody traktowane jest jako wykorzystanie jej do badania zjawisk tarcia ¶lizgowego w procesie obróbki plastycznej. Zalet± takiego modelowania jest możliwo¶ć wielokrotnego eksperymentowania z różnymi warunkami procesu. Mimo faktu tworzenia uproszczonego modelu wybór parametrów obliczeń zwi±zany jest ze stworzeniem warunków jak najbardziej odpowiadaj±cych warunkom do¶wiadczalnym. Metoda MES może być wykorzystywana do teoretycznego okre¶lenia wielko¶ci przewidywanych odkształceń w warunkach obróbki plastycznej z uwzględnieniem zachowanych praw tarcia ¶lizgowego.

Modeling of friction reluctanse to certain conditions redrawing, clinching and extrude processes

Summary
Finie element metod was applied in elaboration of the numerical model of the extrusion process. The completion of the analyzed process depends on the necessity of detailed description of cooperation conditions with the modeled object. In the presented case the assumed frictional model is of great importance for the obtained calculation results. The important aspect of the modeled object applications is the possibility to use Finite Element Method. The numerical analysis provides individual consideration of investigated phenomena but at the same time requires some verification of boundary conditions. The application of this method can be treated as the use for the examination of slide friction phenomena during plastic working. The advantage of this modeling is the possibility to perform numerous experiments at different process conditions. Despite the fact that the constructed model is simplified, the choice of computational parameters is connected to the creation of conditions which are very close to the experimental ones. The Finite Element Method can be successfully used for theoretical determination of expected strain in conditions of plastic working with the consideration of slide friction laws.

Jerzy Józwik

Ocena odchyłki prostopadło¶ci osi obrabiarki sterownej numerycznie z wykorzystaniem systemu QC10 Ballbar

Streszczenie
W pracy przedstawiono wybrane systemy diagnostyczne obrabiarek CNC. Dokonano analizy możliwo¶ci pomiarowych typowych błędów i odchyłek identyfikowanych za pomoc± nowoczesnych urz±dzeń diagnostycznych. Przeprowadzono ocenę prostopadło¶ci osi sterowanych pionowego centrum obróbczego CNC FV580A z wykorzystaniem systemu QC10 Ballbar. Wyniki pomiarów zestawiono z wynikami uzyskanymi dla zbliżonej klasy centrum obróbczego HSC 105 linear. Uzyskane rezultaty badań pozwoliły na ocenę charakteru błędu prostopadło¶ci osi i umożliwiły podjęcie działań zmierzaj±cych do minimalizacji wpływu odchyłki prostopadło¶ci osi na wyniki obróbki.

Assessment of squareness error of cnc machine tool axes using the QC10 Ballbar system.

Summary
The paper presents some diagnostic systems of CNC machine tools. An analysis of the measurement capabilities of typical errors and defects identified by modern diagnostic equipment is presented. Squareness error assessment of CNC vertical machining centre FV580A axis is realized. The measurement results were compared with results obtained for a similar class machining center HSC 105 linear. Obtained results of the tests allowed the assessment of squareness error, and allowed to take action to minimize the impact of this error on the results of cutting.

Tomasz Jachowicz

Technologia odlewania rotacyjnego

Streszczenie
W artykule scharakteryzowano proces odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych. Przedstawiona została klasyfikacja metod odlewania tworzyw polimerowych oraz podstawy realizacji procesu technologicznego odlewania rotacyjnego. Omówiono rozwi±zania konstrukcyjne poszczególnych rodzajów maszyn do odlewania rotacyjnego tworzyw. Scharakteryzowano wady i zalety tych maszyn przetwórczych oraz czynniki wpływaj±ce na rozwój konstrukcji form i maszyn do odlewania rotacyjnego.

Rotational moulding technology

Summary
Information about rotational moulding have been presented in this article. Main principles of this technology and his development have been introduced. Types of rotational moulding machines have been characterized also with rotational moulding tools. The main applications have been introduced and the advantages and disadvantages of rotomoulding have been told over.

Konrad Gauda

Prognozowanie zmian połysku lustrzanego powłok organicznych jako metoda szacowania trwało¶ci pokryć

Streszczenie
Główn± intencj± artykułu było przedstawienie mechanizmów prognozowania połysku powłok jako metody mog±cej mieć szersze zastosowanie podczas okre¶lenia ich trwało¶ci. Połysk może być bowiem traktowany jako swego rodzaju miernik degradacji powierzchni pokrycia, ponieważ w miarę jego eksploatacji na skutek wilgoci, temperatury, tlenu atmosferycznego oraz promieniowania UV zdolno¶ć powłoki do odbijania ¶wiatła ulega obniżeniu. Prognozy dokonano w oparciu o analizę szeregów czasowych wykorzystuj±c metodę ekstrapolacji funkcji trendu.

Forecasting of gloss of organic coatings as a method of estimating of the covers durability

Summary
The main intention of the article was to present forecast mechanisms of gloss of coatings as a method of wide application to determine durability of coatings. The gloss can be treated as a kind of degradation meter for a coat surface because within the wear from humidity, temperature, atmospheric oxygen and UV radiation, the surface reduces its ability to reflect light. The durability forecast has been performed on the basis of analyses of time series with the use of trend function extrapolation.

Mykhaylo Pashechko, Krzysztof Dziedzic, Mirosław Malec

Mechanizm zużycia powłoki eutektycznej otrzymanej metod± napawania z użyciem drutu proszkowego

Streszczenie
W artykule omówiono mechanizm zużycia powłoki eutektycznej na bazie układu Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr. Powłoki otrzymano metod± napawania łukowego w osłonie gazowej GMA z użyciem drutu proszkowego. Badanie przeprowadzono dla próbek z powłok± eutektyczn± w układzie trzpień-tarcza podczas ruchu ¶lizgowego na sucho dla prędko¶ci 0,4 m/s przy przyłożonym obci±żeniu 3 MPa. Materiał przeciwpróbki stal C 45. Obserwowano typowe wła¶ciwo¶ci tribologiczne. Po tarciu strukturę i rozkład atomów na powierzchni powłoki eutektycznej badano z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego SEM. Wykazano, że mechanizm tarcia jest utleniaj±cy.

Wear mechanism of eutectic coating obtained by welding method with use wire powder

Summary
Tribological properties of eutectic coating based on Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr system was studied. The coating were obtained by gas metal arc welding GMA with use of wire powder. Pin-on-disk dry sliding wear tests at sliding speeds 0,4 m/s and under load 3 MPa were conducted for pin specimens with eutectic coatings. Material of counter-sample was steel C 45. During frictions a typical tribological properties was observed. After friction structure and distribution of atoms in the eutectic coatings due to wear was studied by scanning electron microscopy (SEM).

Gabriel Borowski, Michał Miłczak

Badania przydatno¶ci brykietów z popiołów paleniskowych jako podbudowy drogowe

Streszczenie
W publikacji przedstawiono wyniki badań przydatno¶ci brykietów wytworzonych z popiołów paleniskowych z dodatkiem lepiszcza. Okre¶lono wła¶ciwo¶ci fizyczno-chemiczne popiołów oraz przedstawiono sposób ich przetwarzania. Prace obejmowały okre¶lenie sposobu przygotowania materiału do brykietowania, analizę procesu zagęszczania w prasie stemplowej oraz ocenę wytrzymało¶ciow± brykietów. Istotnymi czynnikami analizy było rodzaj i ilo¶ć dodawanego lepiszcza, wilgotno¶ć mieszanki, wielko¶ć nacisku prasy formuj±cej brykiety oraz czas sezonowania. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że z popiołów paleniskowych uzyskuje się brykiety o dużej odporno¶ci mechanicznej, które nadaj± się wykorzystania jako zamiennik kruszywa mineralnego na podbudowy drogowe.

Investigation on the briquettes from the boiler furnace ashes to road building utilization

Summary
This publication presents the results of investigations on the briquettes made with the boiler furnace ashes together with a binding agent. The physical-chemical properties of the material investigated and the way of utilization, were described. The process for preparing the material into briquettes comprised of consolidation constituents as well compressive strength test, were presented. Analysis was made of such parameters as: contribution of the binder in the mixture, moisture in the mixture, press pressure on the formation, and seasoning. The results confirm the possibility of obtaining of high toughness briquettes. They would be interchangeable with aggregates building materials.

Grzegorz Szwed, Jacek Majcher

Możliwo¶ć zastosowania pola elektrostatycznego w separacji rozdrobnionych nasion rzepaku

Streszczenie
Jednym z wstępnych etapów przetwarzania produktów pochodzenia rolniczego jest odpowiednia segregacja materiału, która pozwala odseparować materiał dobry jako¶ciowo od tego, który nie spełnia okre¶lonych norm. W pracy podjęto próbę separacji materiału rozdrobnionego (nasiona rzepaku), którego dotychczas stosowane metody rozdziału s± niezadawalaj±ce. Wykorzystano odmienne zachowanie się rozdrobnionych cz±stek zarodka od cz±stek łupiny w wytworzonym polu elektrostatycznym, udowadniaj±c tezę, że zróżnicowany skład chemiczny zarodka i łupiny, a tym samym przenikalno¶ć elektryczna, w zróżnicowany sposób wpływa na te składniki. Do separacji wykorzystano elektroseparator płaski, który zasilano wysokim napięciem z zakresu 0-1-3-7 kV. Zbadano wpływ warto¶ci napięcia zasilaj±cego elektrody na wydajno¶ć separacji.

Possibility employment of electrostatic field in separation process of crumbled rape seed

Summary
The earlier separation of components is the one of the stages of the processing of crumbled plant materials with differential more far usability. In experimental work was presented a method of distributing of crumbled plant materials (seeds of the rape) by using behavior of their particles in the electrostatic field). Conducted investigations confirm that the electrostatic field in the differential way affects on the germs and hulls. The intensity of the influence depends closely from the electric parameters of the given material and from the intensity of the field. Investigations proved that with the growth of the electrostatic field, the effectiveness of the separation grew up.

Halina Marczak

Ocena zaciskania wyrobisk chodnikowych na podstawie pomiarów konwergencji

Streszczenie
Podano wzory na okre¶lanie konwergencji liniowej oraz wskaˇniki procesu zaciskania wyrobiska korytarzowego. Przedstawiono wyniki pomiarów konwergencji wyrobisk chodnikowych wykonanych w węglu i w skałach nie węglowych w kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka”. Dokonano oceny zaciskania na podstawie wskaˇnika dopuszczalnego zmniejszenia wymiarów wyrobisk.

Score clamping mine workings based on measurements of convergence

Summary
Formulas were given for determining the linear convergence and the crimping process rates of the corridor heading. The results of measuring the convergence of adits made in coal and non-coal rocks in Lubelski Węgiel “Bogdanka” were presented. An assessment of the crimping was made on the basis of permissible heading size reduction rate.

Mariusz Matejski, Mariusz Dramski, Sławomir Jaszczak, Tadeusz Graczyk

Analiza systemu energetycznego pojazdu głębinowego w celu modyfikacji jego układu zasilania

Streszczenie
W artykule przedstawiono system wykrywania obiektów technicznych, przeznaczony do badań głębokowodnych, z pojazdem głębinowym o nazwie KRAB – no¶nikiem aparatury. Omówiono charakterystykę systemu i uwarunkowania techniczne dotycz±ce jego bilansu energetycznego. Rozważania te stanowi± podstawę do optymalizacji układu zasilaj±cego pod k±tem wprowadzenia nowych alternatywnych ˇródeł zasilania. Pozwoli to na minimalizację przekroju kabli zasilaj±cych wchodz±cych w skład kabloliny ł±cz±cej pojazd głębinowy ze stacj± kontroli.

Analysis of underwater vehicle power system aiming at its modification

Summary
Underwater system of detecting technical objects is presented in the article. The system contains a deepwater carrier of apparatus named KRAB. Characteristics and technical conditions referring to his energy balance is discussed. Presented analysis is a base for optimization of energy supply system aiming at application a new alternative energy source. It makes possible to minimize a cross-section of energy supply cables in umbilical connecting the vehicle and control station.

Agata M. Niewczas, Daniel Pieniak, Paweł Kordos, Leszek Gardyński

Prognozowanie trwało¶ci wypełnień stomatologicznych na podstawie badań laboratoryjnych

Streszczenie
W artykule opisano metodę prognozowania trwało¶ci wypełnień stomatologicznych według kryterium zmęczeniowej propagacji szczeliny brzeżnej pomiędzy wypełnieniem a twardymi tkankami zęba. Szczelina brzeżna inicjowana jest poprzez skurcz polimeryzacyjny wypełnienia. Rozwój szczeliny jest wynikiem wielu zjawisk zużyciowych. Celem badań było okre¶lenie wpływu udarowych obci±żeń mechanicznych (IC) oraz cyklicznych obci±żeń termicznych - szoków termicznych (TC) na degradację szczelno¶ci wypełnienia stomatologicznego oraz wykazanie konieczno¶ci uwzględniania tego typu wymuszeń w przyspieszonych badaniach laboratoryjnych trwało¶ci wypełnień stomatologicznych. Wykazano, że cykliczne szoki termiczne (TC) oraz udarowe obci±żenia mechaniczne (IC) maj± istotny wpływ na postęp degradacji wypełnienia. Wykazano również, że w badaniach in vitro wymuszenia tego typu nie mog± być pominięte. Precyzyjna ocena stanu wypełnienia, oparta na ocenie ilo¶ciowej, powinna uwzględniać pomiary nieszczelno¶ci w całym zakresie głęboko¶ci ubytku tzn. we wszystkich strefach styku wypełnienia z tkankami zęba a nie tylko przy powierzchni żucia.

Forecasting of dental fillings durability on the basis of laboratory evaluation

Summary
The paper describes a method of forecasting durability of dental fillings according to the criterion of fatigue expansion (propagation) of the marginal gap between the filling and the hard tissue of the tooth. The marginal fissure is initiated by the polymer shrinkage of the filling. Development of the fissure results from a number of wear phenomena. The aim of the study was to evaluate the influence of impact mechanical loadings (IC) and thermal impact loadings (TC) on degradation of tightness of a dental filling as well as to provide evidence for the necessity of including this type of forces in accelerated laboratory tests of dental filling durability.It has been revealed that cyclical thermal shocks (TC) and impact mechanical loadings play a crucial role in degradation of the filling. In authors’ opinion, this type of forces shall be taken into consideration while performing In vitro tests. Accurate evaluation of the condition of teething, based on quantitative evaluation shall include the measurements of untightness in all contact zones between a filling and the tooth tissues, not only by the mastication surface.

Klaudiusz Lenik, Andrzej Czekaj, Zbigniew Tomaszewski, Franciszek Kida

Elementy kute zawiesi klasy 4 i 8 w ¶wietle znowelizowanej Dyrektywy 2006/42/WE i norm zharmonizowanych

Streszczenie
W artykule przedstawiono najważniejsze cechy współczesnej strategii bezpieczeństwa w projektowaniu i użytkowaniu osprzętu do podnoszenia, okre¶lone w znowelizowanej dyrektywie maszynowej 2006/42/WE. Opisan± w artykule strategię postępowania zawarto w dyrektywie i normach zharmonizowanych serii EN 1677.

Forged steel components for slings, grade 4 i 8 in the light of Directive 2006/42/EC and harmonized standards

Summary
The paper presents the essential features of the present day safety strategy in designing and utilization of lifting equipment determined in the amended Directive 2006/42/EC. The strategy described in the paper has been defined in the Directive and the harmonized standards of the series EN 1677.