Numer 8/2011 Streszczenia

Paweł Kot, Edward Lisowski, Konrad Kloch

BADANIE OPORÓW TARCIA WYSTĘPUJ·CYCH W SIŁOWNIKU PNEUMATYCZNYM WYKONANYM Z MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

Streszczenie
Silikony s± materiałami powszechnie stosowanymi w dziedzinie uszczelniania elementów ruchomych. Ich główn± funkcj± jest zapobieganie powstawania przecieków zarówno ¶rodków smaruj±cych, jak i cieczy wła¶ciwej. Niektóre silikony w swej budowie zawieraj± olej, który ma na celu zmniejszenie współczynnika tarcia, dzięki czemu pozwala na uzyskanie większej siły kompresji przy tej samej reakcji uszczelnianego układu. Jedne z pierwszych teorii tarcia zostały sformułowane już w latach 40’, jednakże dotycz± one jedynie kontaktu pomiędzy powierzchniami metalicznymi. W artykule przedstawiona została metodologia przeprowadzania badań oporów tarcia pomiędzy tworzywami polimerowymi a elastomerami. Przeprowadzone na stanowisku badawczym testy zostały zaimplementowane w nowoczesnych systemach wspomagania projektowania, dzięki czemu możliwe będzie oszacowanie współczynnika tarcia pomiędzy korpusem a tłoczyskiem siłownika pneumatycznego już na etapie projektowania. W celu weryfikacji wykonany został także cykl analiz numerycznych, maj±cych na celu skonfrontowanie wyników i poprawne zamodelowanie oporów tarcia w systemie Abaqus.

STUDY OF FRICTIONAL RESISTANCE IN PNEUMATIC SERVO UNITS MANUFACTURED FROM POLYMER MATERIALS

Summary
Silicon materials are commonly used to seal any movable elements. Their primary role is related with preventing leaks for lubricants and working liquids. Some silicon materials are based on oil, aiming at decreasing the friction resistance, allowing in turns to achieve higher compression force at the same feedback from the sealed unit. One of the first friction theory was formulated back on the 40ties of the 20th century, thought they are limited to contact between metallic surfaces. In this article, we present the methodology of a study focused on examination of frictional resistance for plastic and silicon materials. The study was conducted in a dedicated test site, implemented using modern computer aided design systems. In this way, it was possible to estimate the frictional resistance coefficient between the body and the piston rod of a pneumatic servo already at the design stage. In order to verify the obtained results, a series of analytical analyses was conducted, aiming at verifying the obtained results in comparison with the frictional resistance modeled using the Abaqus system.

Mateusz Kania

ZASTOSOWANIE JĘZYKA VISUAL BASIC W PROJEKTOWANIU I ANALIZIE KINEMATYCZNEJ W SYSTEMIE CATIA V5

Streszczenie
Przedmiotem niniejszej publikacji jest zastosowanie języka VB do sterowania modelem kinematyki mechanizmu w systemie CatiaV5. Proces ten realizowany jest poprzez zewnętrzny, specjalnie utworzony do tego celu formularz graficzny. Tworzenie programów steruj±cych jest istotnym czynnikiem tworzenia wirtualnego modelu kinematyki mechanizmów o znacznej złożono¶ci, przy uwzględnieniu praw i własno¶ci ruchu w postaci równań kinetycznych. Możliwo¶ć szybkiego podgl±du istotnych parametrów ruchu oraz ich zmiany, jest ich największym atutem.

APPLICATION OF VISUAL BASIC PROGRAMMING LANGUAGE IN DESIGN AND KINEMATIC ANALYSIS IN CATIA V5

Summary
This publication contain information about usage of Visual Basic programming language to modeling new parts and steering of kinematic models in CatiaV5. Build external control programs is important element of creating virtual mechanism with high advance degree. In this publication present the control application for virtual helicopter rotor steering system.

Tomasz Kamiński, Przemysław Filipek

WODOROWE OGNIWO PALIWOWE – EKOLOGICZNE ¬RÓDŁO ZASILANIA POJAZDÓW PR·DEM STAŁYM

Streszczenie
W artykule opisano zasadę pracy wodorowego ogniwa paliwowego oraz jego możliwo¶ci zasilania pojazdów elektrycznych. Porównano wady i zalety pojazdów spalinowych i elektrycznych zarówno pod względem technicznym jak i ekologicznym.

HYDROGEN FUEL CELL – ECOLOGY SOURCE OF SUPPLYING VEHICLE DIRECT CURRENTN

Summary
The article show base work of hydrogen fuel cell and his possibility to supplying electric vehicles. We compare advantages and disadvantages of electric and petrol vehicles in technical and ecology respect.

Mariusz Kłonica

MODYFIKACJA WARSTWY WIERZCHNIEJ TWORZYW POLIMEROWYCH (PP-H I PE 300) OZONEM

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań stanu energetycznego warstwy wierzchniej polipropylenu PP-H oraz polietylenu PE 300. Porównano warto¶ci swobodnej energii powierzchniowej po rozwinięciu struktury geometrycznej powierzchni płótnem ¶ciernym (P320), odtłuszczaniu oraz ozonowaniu. Stężenie ozonu w czasie (5, 10, 20) minut wynosiło 8 g/m3. Pracę zakończono wnioskami.

SURFACE LAYER MODIFICATION OF (PP-H AND PE 300) POLYMERS AFTER OZONIZATION

Summary
The purpose of the article was to present results of energetic properties of the surface layer of polypropylene PP-H and polyethylene PE-300. Values of free surface energy after machining with abrasive cloth of P320 granularity, degreasing and ozonization were compared. Concentration ozone for t=(5, 10, 20) min. it equals 8 g/m3. The paper ends with conclusions.

Jerzy Józwik, Marcin Kobyłka

BADANIE WPŁYWU PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH KIESZENI PROSTOK·TNEJ ORAZ WARUNKÓWREALIZACJI PROCESU SKRAWANIA NA DRGANIA PODCZAS FREZOWANIA TROCHOIDALNEGO

Streszczenie
Obróbka trochoidalna pozwala na usuwanie relatywnie dużej objęto¶ci materiału obrabianego w minimalnym czasie. Omówiono generowanie trochoidalnej ¶cieżki narzędzia podczas frezowania w systemie NX 7.5. Dokonano analizy drgań w przedmiocie podczas frezowania trochoidalnego kieszeni prostok±tnej.

STUDY ON THE IMPACT OF GEOMETRICAL PARAMETERS OF THE RECTANGULAR POCKET AND CONDITIONS OF THE CUTTING PROCESS TO VIBRATIONS DURING TROCHOIDAL MILLING

Summary
Trochoid machining allows for the removal of relatively large volumes of material processed in minimal time. Explained are generation the trochoidal tool path in the NX7.5. The analysis of the vibrations in the workpiece during trochoidal milling has been made.

Aleksander Nieoczym, Leszek Gardyński

BILANS ENERGETYCZNY PRACY GŁOWICY WKRĘCAJ·CEJ

Streszczenie
Warto¶ć momentu dokręcaj±cego ł±cznika gwintowego nie jest stała, zależy od dwóch głównych zmiennych: k±ta dokręcania oraz sztywno¶ci k±towej. Dodatkowo analiza pracy głowicy wkręcaj±cej wykazała, że zapotrzebowanie na energię kinetyczn± niezbędn± do utrwalenia poł±czenia jest krótkotrwałe i występuje w końcowej fazie dokręcania. W artykule przeprowadzono analizę matematyczn± jednostopniowego procesu wkręcania. Cały proces podzielono na przedziały scharakteryzowane przez zmiany momentu użytecznego oraz prędko¶ci k±towej końcówki wkręcaj±cej.

ENERGY BALANCE OF THE WORK SCREWING-IN HEAD

Summary
The tolerance of turning force is defined by accuracy of calculated parameters which are the function of torque. There are two factors influencing the value of torque: the angle of tightening up the threaded fastener and its angle rigidity. Simulation of a device working circumstances necessitates choosing the optimal speed of turning and tightening up which gives the maximal productivity at given tightening speed. In the real process circumstances the moment of inertia value of the power transmission and working elements influences the tightening phase. The article describes how this parameter influences the value of tightening angle and the influence of the working elements speed stabilization error on a change of tightening angle. The time of tightening optimal criteria with limits related to angular velocity of working elements are shown. The factors influencing the value of torsional rigidity of the threaded fastener are described in the article.

Ireneusz Zagórski, Paweł Pie¶ko

BADANIA PORÓWNAWCZE CHROPOWATO¦CI POWIERZCHNI WYBRANYCH STOPÓW MAGNEZU PO FREZOWANIU NARZĘDZIEM PEŁNOWĘGIKOWYM ORAZ PKD

Streszczenie
W artykule przedstawiono: zastosowanie obróbki frezowaniem, wła¶ciwo¶ci wybranych stopów Mg, przykłady elementów lotniczych wykonywanych ze stopów Mg, problematykę obróbki oraz skrawalno¶ć stopów lekkich w oparciu o dane literaturowe oraz dotychczasowe badania, program oraz metodykę przeprowadzonych badań, podsumowanie, wnioski wynikaj±ce z przeprowadzonych badań oraz dane literaturowe.

COMPARATIVE STUDY OF SURFACE ROUGHNESS OF SELECTED MAGNESIUM ALLOYS AFTER MILLING WITH CARBIDE TOOL AND PKD

Summary
This article presents: milling application, properties of selected Mg alloys, examples of aviation elements made of Mg alloys, processing problems and machinability of light alloys based on literature data taken from literature sources and previous researches, program and methodology of the research, summary, conclusions and references.

Magdalena Pokrzywa, Rafał Niewiedzielski, Piotr Kula, Radomir Atraszkiewicz, Sebastian Lipa, Leszek Czechowski, Jacek Jankowski, Tomasz Wajman, Krzysztof Sobczak

NUMERYCZNA ANALIZA PROCESU HARTOWANIA W PIECU RUROWYM Z ZIMN· KOMOR· CHŁODZENIA

Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienie wymiany ciepła pomiędzy stalowym wsadem poddanym uprzednio obróbce cieplno-chemicznej (nawęglanie próżniowe) a przepływaj±cym gazem pod wysokim ci¶nieniem. Problem naukowy rozwi±zano wykorzystuj±c stworzony w ¶rodowisku Delphi, specjalnie dla tego typu zagadnień, zewnętrzny program nadrzędny, umożliwiaj±cy poł±czenie oprogramowania opartego na metodzie objęto¶ci skończonej – ANSYS CFX 12.0 i metodzie elementów skończonych – ANSYS 12.0. Do programu zaimplementowane zostały dwa modele: przepływowy i termiczny. Stworzony program pozwala na analizę tempa chłodzenia w każdym punkcie objęto¶ci i optymalizację procesu chłodzenia z intensywnie i turbulentnie przepływaj±cym gazem. Dla poprawnego zdefiniowania i modelowania zjawiska wymiany ciepła pomiędzy wsadem a medium chłodz±cym stworzono bazę danych materiałowych, obejmuj±c± wielko¶ci fizyczne pozwalaj±ce stworzyć model numeryczny uwzględniaj±cy przemiany fazowe z tzw. ciepłem utajonym oraz wpływ szybko¶ci chłodzenia na zmiany zachodz±ce w strukturze detalu. Przy tworzeniu baz materiałowych posłużono się programem JMatPro.

NUMERICAL ANALYSIS OF THE QUENCHING PROCESS IN THE TUBULAR FURNACE WITH COLD COOLING CHAMBER

Summary
The following work presents the issue of heat transfer between the steel charge after vacuum carburizing process and gas which intensively flows through. The external managing program has been created in Delphi environment to solve the scientific research problem, which connect the Finite Volume Method – ANSYS CFX 12.0 with Finite Element Method – ANSYS 12.0. To the program there were implemented two models: flow and thermal. Created program allows to analyze cooling rate at each point of the volume and optimize the cooling process with gas intensively and turbulently flowing through. For the correct definition and modeling of the phenomenon of the heat transfer between the steel charge and cooling gas, the database of material properties was created, which includes physical quantities that allow to create a numerical model taking into account the so-called phase transitions with latent heat and the influence of the cooling rate to changes in the structure of the detail. Thanks to JMatPro4 program, the application of different material properties database of material properties could be applied.

Emil Sasimowski

ZASTOSOWANIE TERMOWIZJI W BADANIACH PROCESU WYTŁACZANIA

Streszczenie
Celem badań było okre¶lenie wpływu, na temperaturę otrzymywanej wytłoczyny, współdziałania w układzie uplastyczniaj±cym wytłaczarki ¶limaka przetwórczego klasycznego lub specjalnego z tulej± obrotow± cylindra. Badania przeprowadzono z zastosowaniem specjalnego stanowiska badawczego wyposażonego w wytłaczarkę jedno¶limakow± z cylindrem o budowie segmentowej, w którego jednym z segmentów umieszczona została tuleja obrotowa cylindra. Za pomoc± kamery termowizyjnej podczas wytłaczania PE-LD przeprowadzono pomiary temperatury otrzymywanej wytłoczyny przy zmiennej szybko¶ci obrotowej dwóch badanych ¶limaków przetwórczych oraz zmiennej szybko¶ci tulei obrotowej cylindra. Stwierdzono, że zarówno rozwi±zanie konstrukcyjne zastosowanego ¶limaka oraz jego szybko¶ć, jak również szybko¶ć tulei obrotowej cylindra ma znacz±cy wpływ na warto¶ci oraz rozkład temperatury otrzymywanej wytłoczyny.

THE USE OF INFRARED IN THE EXTRUSION PROCESS STUDIES

Summary
The aim of this study was to determine the effect, the temperature obtained extrudate, interaction in the plasticizing system of extruder the classical screw as well as special screw with rotating sleeve of the barrel. Research was conducted on a special test stand equipped with an extruder with a cylinder on the construction segment, in which one of the segments was placed in the rotating sleeve of the barrel. Using the infrared camera during extrusion of LDPE were obtained extrudate temperature measurements at variable speed the processing of two sample screws and variable rotational speed of the barrel sleeve. It was found that both the design solution used screw and its speed as well as the rotational speed of the barrel sleeve has a significant impact on the value and the temperature distribution obtained extrudate.

Monika Kulisz

IDENTYFIKACJA I WERYFIKACJA MODELU OBIEKTU DYNAMICZNEGO NA PRZYKŁADZIE PROCESU FREZOWANIA

Streszczenie
Przedstawiony w pracy proces jest obiektem dynamicznym, którego proces identyfikacji przeprowadzono za pomoc± modelu „czarnej skrzynki”. W tym celu użyto narzędzia System Identyfication Toolbox w ¶rodowisku Matlab. Przeprowadzono identyfikację modelu poprzez estymację struktury i parametrów modelu. Porównano zgodno¶ć różnych postaci modeli.

IDENTIFICATION AND VERIFICATION OF DYNAMIC OBJECT MODEL ON THE EXAMPLE OF THE MILLING PROCESS

Summary
The object discussed in the present paper is dynamic. Its identification process was conducted with the use of a "black box" model. For this purpose The System Identification Toolbox in the Matlab environment has been used. The model identification was carried out due to the model structure and parameters' estimation. As a result, various models' forms was compared.

Maciej Włodarczyk

ANALIZA WPŁYWU SIŁ SKRAWANIA ORAZ ZAMOCOWANIA NA POZIOM NAPRĘŻEŃ W ASPEKCIE GRUBO¦CI ¦CIANEK WYBRANEJ KONSTRUKCJI KIESZENIOWEJ

Streszczenie
W pracy przedstawiono fragment pracy dotycz±cej symulacji wpływu sił obróbki oraz zamocowania na postać odkształceń oraz rozkład naprężeń w wybranej konstrukcji kieszeniowej. Przedstawiono wpływ zmiany grubo¶ci ¶cianek na warto¶ć naprężeń zredukowanych oraz poziom odkształceń w konstrukcji, dla której symulowano obróbkę skrawaniem. Symulację komputerow± prowadzono z wykorzystaniem MES. Uzyskane wyniki zaprezentowano w postaci kolorowych bitmap oraz wykresów.

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF FIXING AND CUTTING FORCES ON STRESS LEVEL IN TERMS OF THE THICKNESS OF POCKETING CONSTRUCTION

Summary
The paper presents a fragment of the work focused on simulating the impact of cutting and fixing forces on form of strain and stress distribution in the chosen pocketing structure. The paper presents the effect wall thickness on the value of reduced stresses and strains in the level of construction, for which the machining was simulated. Computer simulation was conducted with FEM. The results obtained are presented in the form of color bitmaps, and charts.

Piotr Wolszczak

BADANIE WPŁYWU WŁA¦CIWO¦CI GEOMETRYCZNYCH MIKROSTRUKTURY NA MODUŁ SPRĘŻYSTO¦CI POPRZECZNEJ KOMPOZYTU ROWINGOWEGO W PROCESIE PRODUKCJI ODPOWIEDZIALNYCH KONSTRUKCJI NO¦NYCH

Streszczenie
W procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji no¶nych, wykonywanych z kompozytów rowingowych, ważnym problemem jest nadzorowanie jako¶ci czę¶ci kompozytowych. Obecnie stosowanymi miarami w ocenie jako¶ci takich kompozytów s± ¶rednica włókien i objęto¶ć względna włókien wzmacniaj±cych. Pomijana jest równomierno¶ć rozmieszczenia włókien wzmacniaj±cych. W pracy przedstawiono wyniki badań z użyciem miar przydatnych do prognozowania wytrzymało¶ci i ich zwi±zki z wytrzymało¶ci± próbek pochodz±cych z procesu produkcji dĄwigarów łopat ¶migłowcowych.

EXAMINATION OF THE INFLUENCE OF MICRO-GEOMETRICAL PROPERTIES ON TRANSVERSE SHEAR MODULE ROVING COMPOSITES IN PROCESS PRODUCTION OF RESPONSIBLES CONSTRUCTIONS

Summary
Monitoring of quality is an important task in production process of responsible supporting structures, made from roving composites. This paper presents examination results of samples from the production process of girders for helicopter blades, using geometrical measures for prediction of material strength and durability. The connections of geometrical measurement of microstructure with values of elasticity modulus determined in the transverse shear strength test by short beam method, were assessed. Tests of strength and geometric images were prepared for 81 samples. Fig. 2 presents a fragment of a geometric model, determined for the sample, where each circle describes the average thickness of the matrix around every fiber. Circle diameters correspond to different measurements of matrix thickness. To illustrate the relationship between different measurements of matrix thickness, in figure 3, the red dotted line presents layer of matrix around a single fiber along the perimeter Bw , together with local thicknesses G1, G2 and GAB and averages 1 G and 2 G . During correlation analysis, the following were distinguished: conventional film thickness around a single fiber GAB (2), minimum local film thickness of the matrix around a single fiber G1min , relative volume of the glass U sz . Fig. 7 presents position of the points characterizing both groups in the space defined by the variables distinguished in the correlation analysis. Samples of groups A and B, characterized by [U sz , GAB, G1min ] vectors, were classified with discriminant function (3). In subsequent stages of the multiple regression analysis, it was decided if selected characteristics clearly and explicitly define the composite micro-construction, so that determination of the value of transverse elasticity modulus E 2t is possible. Linear regression equation obtained the form (4). Analyzing the relationship (4) it should be noted that average thickness GAB has the greatest impact on value E 2t in case of considered variability of examined material.

MIrosław Wendeker, MIchał Biały, Adam Majczak

OPRACOWANIE MODELU UKŁADU WYMIANY ŁADUNKU SILNIKA SUBARU EJ25 Z ZASTOSOWANIEM METODY INŻYNIERII ODWROTNEJ (REVERSE ENGINEERING)

Streszczenie
W artykule przedstawiono proces opracowania geometrii układu dolotowego i wylotowego oraz komory spalania silnika Subaru EJ25 z wykorzystaniem przestrzennego skanowania poszczególnych czę¶ci silnika (tłok, głowica, zawory, przepustnice, kolektor dolotowy). W tym celu użyto skanera ZScanner 700 firmy ZCorporation. Uzyskan± geometrię w postaci chmury punktów eksportowano do programu Catia v5, gdzie następnie na jej podstawie opracowano geometrię układu. Model ten zostanie póĄniej wykorzystany do badań symulacyjnych zjawisk przepływowych wymiany ładunku w tym silniku.

THE STUDY OF THE MODEL OF LOAD EXCHANGE SYSTEM OF SUBARU EJ25 ENGIBE WITH THE USE OF REVERSE ENGINEERING

Summary
The article presents a process to develop the geometry of the intake and exhaust valves and combustion chamber Subaru EJ25 engine using the spatial scan engine parts (piston, head, valves, gate valves, intake manifold). To this end, the scanner was used ZScanner 700 ZCorporation. The resulting geometry of the point cloud was exported to the Catia v5, where they were developed based on its geometry. This model is later used for simulation studies of flow phenomena in the charge exchange engine.

Przemysław Filipek, Tomasz Kamiński

URZ·DZENIA O SPRAWNO¦CI PONAD 100%

Streszczenie
W artykule przedstawiono kilka przykładów różnego rodzaju urz±dzeń, których sprawno¶ć przekracza 100%. W Internecie istnieje wiele tego typu przykładów lecz tylko nieliczne z nich s± autentycznie udokumentowane badaniami i uzyskanymi na nie patentami. Mimo, że powstały niedawno, niektóre już znalazły zastosowanie w praktyce daj±c znaczne oszczędno¶ci energii w porównaniu do urz±dzeń klasycznych.

APPLIANCES ABOUT EFFICIENCY OVER 100%

Summary
In the article we show some appliance examples, which efficiency is over 100 %. In the internet we can find a lot of such appliances but only few of them are documentary and have got patents. Despite they were constructed recently some are now using, giving more energy safer than classic.

Mateusz Kania, Mirosław Ferdynus

ANALIZA KINEMATYCZNA MECHANIZMU UKŁADU STEROWANIA POCHYLENIEM I PRZECHYLENIEM ¦MIGŁOWCA W SYSTEMIE CATIA V5

Streszczenie
W pracy przedstawiono model układu sterowania pochyleniem i przechyleniem ¶migłowca wykonany w systemie Catia v5. Analizę kinematyczn± modelu wykonano w ¶rodowisku DMU Kinematics. Zaprezentowano analizę kolizji i prze¶witów oraz odległo¶ci komponentów w trakcie symulacji ruchu.

KINEMATIC ANALYSIS OF THE HELICOPTER INCLINATION AND TILT CONTROL SYSTEM IN CATIA V5

Summary
In this paper we present kinematics analysis of helicopter steering system model. Particularly it is: trajectory of a moving points analysis, clashes and distance between parts. Application DMU Kinematics in Catia v5 provides easy methods to simulate mechanisms, run kinematics simulations and speed up virtual prototyping. This analysis are useful to study a mechanism behavior to improve its design.

Agnieszka Skoczylas

ANALIZA PORÓWNAWCZA PROCESU CIĘCIA WI·ZK· LASEROW· I STRUMIENIEM WODNO-¦CIERNYM

Streszczenie
W artykule przedstawiono porównanie procesu cięcia wi±zk± laserow± oraz strumieniem wodno- ¶ciernym w ujęciu technicznym i ekonomicznym. Zaprezentowano także algorytm do wyznaczenia kosztu cięcia przedmiotu o długo¶ci jednego metra.

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROCESS OF THE LASER CUTTING AND WATER JET CUTTING

Summary
The article presents the comparison of laser beam machining and water jet cutting in technical and economic picture. It was also presented the algorithm determining the cost of cutting object at length 1 meter.

Piotr Pękała

MODELOWANIE POWIERZCHNIOWE W SYSTEMIE CATIA V5

Streszczenie
Projektowanie i konstruowanie w systemach komputerowych opiera się o zasadę tworzenia modeli geometrycznych. Narzędzia i metody modelowania geometrycznego musz± być starannie wybrane a znajomo¶ć ich jest konieczna do ¶wiadomego ich stosowania. W doborze tych metod projektant musi uwzględniać dalsze procesy projektowe, tak, aby model był podstaw± ca łego procesu rozwoju produktu, a nie Ąródłem problemów projektowych. System CATIA v5 jest dobrym narzędziem w zakresie modelowania powierzchniowego. W artykule przedstawiono możliwo¶ci modelowania powierzchni swobodnych oraz powierzchni rozpiętych na profilach.

SURFACE MODELING IN CATIA V5 SYSTEM

Summary
Design and construction of computer systems based on the principle of geometric modeling. Tools and methods for geometric modeling must be carefully selected, and the knowledge they need to be conscious of their use. In choosing these methods, the designer must take into account a further design processes, so that the model was based on the entire product development process, not a source of design problems. CATIA v5, it is a good tool for surface modeling. In the paper they have present possibilities of free surface modeling and surface span on section.

Anna Rudawska, Monika Czarnota

WPŁYW OPERACJI ODŁUSZCZANIA NA WŁA¦CIWO¦CI ADHEZYJNE WARSTWY WIERZCHNIEJ ORAZ WYTRZYMAŁO¦Ć POŁ·CZEŃ KLEJOWYCH BLACH MIEDZIANYCH

Streszczenie
Wła¶ciwo¶ci adhezyjne odrywaj± istotn± rolę w procesie wykonywania poł±czeń adhezyjnych. Dobre wła¶ciwo¶ci adhezyjne przyczyniaj± się m.in. do uzyskania odpowiedniej wytrzymało¶ci poł±czenia adhezyjnego. Jedn± z metod konstytuowania wła¶ciwo¶ci adhezyjnych jest zastosowanie odpowiedniego sposobu przygotowania powierzchni materiałów przeznaczonych do wykonania poł±czeń. Wła¶ciwo¶ci adhezyjne można oceniać poprzez swobodn± energię powierzchniow±. W prezentowanej pracy rozpatrywanym przykładem poł±czeń adhezyjnych s± poł±czenia klejowe, dla których podjęto próbę okre¶lenia wpływu operacji odłuszczania na warto¶ć swobodnej energii powierzchniowej oraz wytrzymało¶ć poł±czeń klejowych. W poł±czeniach adhezyjnych wskazane jest bowiem uzyskanie powierzchni wysokoenergetycznych. Usuwaj±c organiczne i nieorganiczne zanieczyszczenia z rozpatrywanych powierzchni, następuje wzrost ich zdolno¶ci adhezyjnych, a w konsekwencji występuje korzystny wpływ na prawidłowe zwi±zanie spoiny klejowej z powierzchni± materiału ł±czonego.

THE INFLUENCE OF THE REMOVING FAT OPERATION ON ADHESIVE TOP LAYER PROPERTIES AND STRENGHT OF ADHESIVE JOINTS BETWEEN COPPER SHEETS

Summary
Adhesion properties play a essential role in the process of making adhesive joints. Good adhesion properties contribute to such to obtain adequate strength adhesive joints. One method of constituting adhesive properties is to use the appropriate method of surface treatment materials intended to joining. Adhesion properties can be assessed by the surface free energy. In the present study considered an example of adhesive joints are bonded joints for which an attempt to determine the effect of degreasing on the value of the surface free energy and the strength of the bonded joints. The adhesive joints are desirable for obtaining highenergy surface. Removing organic and inorganic contaminants from the considering surface, followed by an increase in their ability of adhesion. Moreover in such case there is beneficial effect on properly bound of adhesive layer to the surface of the joining material.

Jakub Szabelski

WSTĘP DO KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA CHARAKTERYSTYK UKŁADU DYNAMICZNEGO OBRÓBKI UBYTKOWEJ WAŁÓW O MAŁEJ SZTYWNO¦CI

Streszczenie
Artykuł prezentuje opracowany model matematyczny układu dynamicznego obróbki ubytkowej wałów z uwzględnieniem obróbki czę¶ci o małej sztywno¶ci. Z wykorzystaniem aproksymacji funkcji wykładniczej przy jej rozkładzie w szereg Padé model został uproszczony. W oparciu o wyżej wymieniony model zbudowany został program komputerowy do symulacji układu obróbki zarówno szlifowaniem jak i toczeniem. Praca ta opisuje wyniki modelowania charakterystyk układu z wykorzystaniem stworzonego narzędzia komputerowego.

THE INTRODUCTION TO COMPUTER MODELLING OF DYNAMIC SYSTEM CHARACTERISTICS OF MACHINING OF SHAFTS WITH LOW RIGIDITY

Summary
The paper presents a formulated mathematical model of dynamic system of machining shafts including non-rigid parts. Using the approximation of exponential function by Padé series the model has been abridged. Basing on that model, the computer programme for simulating the dynamic system of turning and grinding was build. The article introduces results of mathematical modelling obtained using created tool.

Marian Gielmuda

ZASTOSOWANIE METODY „RAPID PROTOTYPING” W BUDOWIE SILNIKA KJ – 66SM

Streszczenie
ZW artykule zawarto informacje na temat zastosowania metod szybkiego prototypowania w projektowaniu i prototypowaniu czę¶ci maszyn. Opisano ich wpływ na czas realizacji projektu na przykładzie wlotu turboodrzutowego silnika KJ – 66SM zbudowanego przez studentów Politechniki Lubelskiej przy wykorzystaniu trójwymiarowej drukarki proszkowej.

THE USE OF THE METHOD "RAPID PROTOTYPING" IN THE BUILD ENGINE KJ-66SM

Summary
This paper provides information on the use of methods of rapid prototyping in the design and prototyping of machine parts. The paper describes the impact on the acceleration of these processes on the example of jet engine inlet KJ - 66SM built by students of the Lublin University of Technology using three-dimensional printer powder.

Janusz Kisiel, Józef Jonak, Jakub Gajewski, Łukasz Jedliński

ANALIZA WYBRANYCH DYSKRYMINANT STOSOWANYCH DO OCENY STANU TECHNICZNEGO PRZEKŁADNI

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań zmierzaj±cych do okre¶lenia „obrazu wibroakustycznego” przekładni końcowej zabudowanej na ¶migłowcu PZL-SW- 4 oraz analizę warto¶ci wybranych dyskryminant diagnostycznych i zakresu ich zmienno¶ci w różnych warunkach lotu ¶migłowca. Warto¶ci dyskryminant obliczone na podstawie przeprowadzonych pomiarów poddano konfrontacji z doniesieniami literaturowymi sprawdzaj±c ich przydatno¶ć w zastosowania do oceny stanu technicznego przekładni.

THE ANALYSIS OF SELECTED DIAGNOSTIC DISCRIMINANTS VALUES IN THE CONTEXT OF APPLICATION TO ASSESS THE TECHNICAL STATE OF GEAR

Summary
The article presents the results of research vibroacoustic image of helicopter PZL-SW4 final gear. This paper also describes the analysis of selected diagnostic discriminants values and their variation range during different flight conditions.

Aneta Mager, Grzegorz Moryson, Andrzej Cellary, Lidia Marciniak

ZASTOSOWANIE TECHNIK RAPID PROTOTYPING DO WYTWARZANIA WYROBÓW METALOWYCH

Streszczenie
W zakładach przetwórstwa metali wielokrotnie można spotkać się z zapytaniem klientów o możliwo¶ci produkcji jednostkowej wyrobów lub produkcji krótkiej serii. Jednym z rozwi±zań tego typu problemu może być zastosowanie technik Rapid Prototyping do wytwarzania modeli odlewniczych. Analiza możliwo¶ci wykorzystania technik Rapid Prototyping do wykonania modeli odlewniczych w poł±czeniu z zastosowaniem odlewania precyzyjnego, a w szczególno¶ci najstarszej i najbardziej rozpowszechnionej metody wytapianych modeli, to zagadnienia, które podejmuje artykuł. Zakres badań dotyczył wykonania odlewów próbnych ze stopu cynku metod± wytapianych modeli z modeli wykonanych technik± Rapid Prototyping oraz ocenę jako¶ci uzyskanego odlewu na podstawie badań chropowato¶ci powierzchni.

THE USE OF RAPID PROTOTYPING TECHNIQUES TO THE PRODUCTION OF METAL PARTS

Summary
The metal-processing plant often meet costumers asking about the possibility of one piece production or manufacture of a short series. One of the solution is to apply rapid prototyping techniques to produce cast models. The aim of this paper is to present opportunity of implementation cast models produced with Rapid Prototyping in precision casting. Research concerns the implementation of test castings from zinc alloy melted by models with models made with Rapid Prototyping technique and the quality of the casting obtained on the basis of surface roughness.

Jerzy Józwik

MODELOWANIE UGIĘĆ SPRĘŻYSTYCH PRZEDMIOTÓW OBRABIANYCH W PROCESIE SKRAWANIA TOCZENIEM

Streszczenie
W pracy zaprezentowano uproszczony proces modelowania odkształceń sprężystych wałów dla typowych przypadków zamocowania na obrabiarce. Analizie poddano trzy sposoby zamocowania przedmiotu obrabianego na obrabiarce: w szczękach uchwytu tokarskiego, w szczękach uchwytu z podparciem kłem konika oraz zamocowanie przedmiotu w kłach. Wyznaczono równania, na podstawie tych równań w prosty i szybki sposób możliwa jest predykcja warto¶ci ugięcia sprężystego wału przy zadanym sposobie zamocowania na obrabiarce.

MODELING OF WORKPIECES DEFLECTIONS IN TURNING PROCESS

Summary
This work presents the results of workpiece deflection modeling for typical cases of mounting to the machine. Three ways to mount the workpiece on the machine was analyzed: in the chuck jaws, in the jaws grip with support and a tailstock retaining claw. Mathematical equations were determined. On the basis of these equations in a simple and fast way it is possible prediction of workpiece deflection values for typical cases of mounting to the machine.

Tomasz Klepka, Przemysław Zgierski

CHARAKTERYSTYKA METOD WTRYSKIWANIA DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH

Streszczenie
W artykule przedstawiono charakterystykę i możliwo¶ci wykorzystania metody przetwórstwa tworzyw polimerowych do zastosowań medycznych. Dokonano porównań różnych sposobów uplastyczniania na przykładzie wtryskiwania, ilustruj±c wady i zalety każdego z nich. Przedstawiono wpływ rodzaju materiału formy wtryskowej na jako¶ć wypraski oraz przykłady maszyn przetwórczych do wytwarzania wyprasek stosowanych w protetyce.

CHARACTERISTIC OF INJECTION MOLDING METHOD IN MEDICAL APPLICATIONS

Summary
The article presents the characteristics and possibilities of using polymer processing methods for medical applications. There have been comparisons of different ways of plasticization on the example of the injection, illustrating the advantages and disadvantages of each. Shows the effect of the type of mold material on the molded part quality, and examples of processing machinery for the manufacture of molded parts used in dental systems.

Tomasz Jachowicz, Volodymyr Krasinskyi

ETYKIETOWANIE - METODA WYTWARZANIA ELEMENTÓW Z TWORZYW O SPECJALNYCH CECHACH POWIERZCHNI

Streszczenie
W artykule przedstawiono informacje na temat jednej ze specjalnych metod wtryskiwania, jakim jest wtryskiwanie z etykietowaniem w formie. Scharakteryzowano podstawy tej metody przetwórstwa i omówiono jej odmiany, uwzględniaj±ce różne sposoby pobierania i pozycjonowania etykiet w gnieĄdzie formuj±cym formy wtryskowej. Przedstawiono budowę stanowiska technologicznego do wtryskiwania z etykietowaniem w formie i wymieniono maszyny i urz±dzenia wchodz±ce w jego skład. Omówiono najważniejsze zalety i wady tej metody wtryskiwania oraz najważniejsze obszary zastosowania otrzymywanych przy jej pomocy wyprasek.

LABELING - METHOD OF PRODUCTION OF PLASTIC PARTS WITH SPECIAL SURFACE PROPERTIES

Summary
General information about one of special methods of injection molding, such as In-Mold Labeling have been presented in this article. Principles of this polymer processing method have been characterized. Also different ways of taking and positioning the labels into the mold have been described. Construction’s details of injection station using In-Mold Labeling method have been presented also necessary machines and devices have been showed. Most important advantages and disadvantages of In-Mold Labeling method have been described as well with most important areas of application of plastic parts manufactured by this special method of injection molding.

Przemysław Filipek

ROBOT INSPEKCYJNO-CZYSZCZ·CY „INSPEKTOR 1”

Streszczenie
Artykuł przedstawia konstrukcję i funkcje mobilnego, bezprzewodowego robota do inspekcji i czyszczenia kanałów wentylacyjnych. Dzięki wymiennym końcówkom robot może szybko przeistoczyć się z inspektora w maszynę czyszcz±c±. Wspomagaj±ce pionowe koło dociskowe jest innowacj± wprowadzon± do konstrukcji robota „Inspektor 1” w celu zwiększenia docisku kół do podłoża. W artykule przedstawiono zamodelowane elementy konstrukcyjne robota.

ROBOT TO THE INSPECTION AND CLEANING CALLED ”INSPECTOR 1”

Summary
This article show construction and functions of mobile, wireless inspection-cleaning robot of ventilating pipes. Thanks to changeable endings robot can fast become inspector from a cleaning machine. Helping vertical tighten wheel is a innovation introduced to the robot construction, in result it increases wheels tighten to the ground. This article show modeling construction elements of the robot.

Marcin Korulczyk

FUNKCJONOWANIE CZŁOWIEKA W ¦RODOWISKU PRACY WYBRANE ASPEKTY

Streszczenie
W ramach wykonywanych zadań człowiek narażony jest na szereg negatywnych czynników fizycznego ¶rodowiska pracy. Do najbardziej powszechnych należy nieodpowiednie o¶wietlenie pomieszczeń pracy. O¶wietlenie wpływa na samopoczucie i zadowolenie z pracy. Kolejnym czynnikiem jest hałas. Jego długotrwałe oddziaływanie na człowieka prowadzi do zmęczenia, czy nawet głuchoty. Konsekwencj± długotrwałego wpływu drgań na ciało człowieka mog± być uszkodzenie kończyn. Ważna funkcj± organizmu człowieka s± zdolno¶ci termoregulacyjne, wynikaj±ce z konieczno¶ci przystosowana się organizmu do warunków klimatycznych. Istnieje obecnie wiele stanowisk pracy narażonych na oddziaływanie szkodliwych substancji. Do najbardziej niebezpiecznych należ± neurotoksyny oddziaływuj±ce na centralny układ nerwowy. Przyczyn± większo¶ci wypadków w miejscu pracy jest niedostosowanie ¶rodowiska pracy do okre¶lonych dyspozycji człowieka. Taylor starał się zastosować naukę w pracy robotników, opracowuj±c system zarz±dzania, który nazwał ,, naukowym kierowaniem’’. Atzler na podstawie swoich badaniach zaproponował modyfikacje, krytykowanego systemu Taylora. Zmiany dotyczyły konieczno¶ci badań ciała ludzkiego i jego realnych możliwo¶ci.

FUNCTIONING OF THE MAN IN THE ENVIRONMENT OF THE WORK - CHOSEN ASPECTS

Summary
In so doing the person is subjected to several negative factors of physical work environment. The most common is inadequate room lighting work. Lighting affects the well - being and job satisfaction. Another factor is noise. His long-term effects on humans lead to fatigue, or even deafness. The consequence of long-term impact of vibration on the human body can be damaged extremities. An important feature is the thermostatic ability of the human body a result of having a body adapted to the climatic conditions. There are now many jobs exposed to the influence harmful substances. The most dangerous is neurotoxin affecting the central nervous system. The reason of most accidents in the workplace is incompatibility to specific work environment at man's disposal. Taylor tried to apply science in the work of laborers, developing a management system that he called ,,scientific management’’. Atzler on the basis of their research suggested modifications, the Taylor's system. The changes related having to research the human body and its real capabilities.

Rafał Rumin

OPRACOWANIE MATEMATYCZNYCH I FIZYCZNYCH ZALEŻNO¦CI DO BUDOWY MODELU MATEMATYCZNEGO UKŁADU WYWAŻANIA WIRNIKÓW

Streszczenie
W referacie omówiono zagadnienia dotycz±ce powstawania drgań w wirnikach na skutek ich niewyważenia. W celu zaprojektowania układu automatycznego wyważania przy użyciu płynu jako masy korekcyjnej, opracowano model matematyczny wirnika oraz układu wyważaj±cego. Zaproponowany system wyważania wykorzystuje tarcze korekcyjne, które umieszczone s± na wale. Każda tarcza korekcyjna ma wewn±trz odpowiednio poł±czone ze sob± komory wypełniane płynem. Na skutek przepływu płynu (wykorzystywanego jako masa korekcyjna) do poszczególnych komór, następuje wyważenie wirnika i redukcja niepoż±danych drgań mechanicznych. Przedstawiono możliwo¶ci wykorzystania układu wyważania do istniej±cych maszyn w przemy¶le.

MATHEMATICAL MODELS OF BALANCING ROTORS BASED ON MATHEMATICAL AND PHYSICAL RELATIONSHIPS

Summary
This paper presents the problem of the rotor vibration due to unbalance. In this research shows the propositions of design of the active balancing system for rotors by using fluid as the correction mass. This system uses a balancing corrective discs, which are placed on the shaft. It has been described a mathematical model of the equivalent correction mass allocation. The rotor-balancing system help to reduction unwanted mechanical vibrations. There are possibilities of using this technology for the existing machines in the industry.