Numer 9/2011 Streszczenia

Piotr Penkała

ANALIZA NUMERYCZNA TŁOKA SILNIKA WANKLA

Streszczenie
Wdrożenie systemów komputerowych w zakresie konstruowania maszyn pozwala na przyspieszenie prac zwi±zanych z przygotowaniem produkcji nowego wyrobu. Nowoczesne systemy CAD pozwalaj± nie tylko na przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej w tradycyjnej formie, ale także na analizę wytrzymało¶ciow±. Analizy takiej dokonuje się na podstawie komputerowego modelu przestrzennego okre¶lonej czę¶ci, wprowadzenie odpowiednich warunków brzegowych i zadanie obci±żeń. Wyniki otrzymywane s± w postaci barwnych map rozkładów istotnych parametrów wytrzymało¶ciowych, w tym naprężeń i odkształceń. Na podstawie otrzymanych wyników można bezpo¶rednio uzyskać informacje na temat zachowania czę¶ci w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych.

NUMERICAL ANALYSIS OF WANKEL ENGINE PISTON

Summary
Implementation of computer systems in the field of machine design allows you to speed up work in preparation for the production of a new product. Modern CAD systems allow not only the preparation of construction documents in traditional form, but also the strength analysis. This analysis is made on the basis of computer models spatial specific part, the introduction of appropriate boundary conditions and the task load. The results obtained are in the form of colorful maps of distributions of the relevant strength parameters, including the stresses and strains. On the basis of the results can directly obtain information about the behavior of the actual operating conditions.

Antoni ¦wić

KWALIKACJA CZʦCI DO OBRÓBKI W OPARCIU O ICH ZŁOŻONO¦Ć TECHNOLOGICZN·

Streszczenie
Opracowano now± metodę okre¶lania złożono¶ci czę¶ci stosowan± do ich kwalifikacji do obróbki w elastycznym systemie obróbkowych (ESP) bez konieczno¶ci opracowywania procesów technologicznych. Na podstawie złożono¶ci czę¶ci i złożono¶ci granicznej systemu można okre¶lić w jakim systemie elastycznym czy konwencjonalnym czę¶ci powinny być wytwarzane. Opracowan± metodę zweryfikowano na przykładzie kół zębatych wytwarzanych w Kombinacie Przmysłowym Huta Stalowa Wola.

QUALIFICATION OF PARTS FOR MACHINING BASING ON THEIR TECHNOLOGICAL COMPLEXITY

Summary
The new method for defining the complexity of machine parts which can be applied for their qualification for machining in Reconfigurable Manufacturing System (RMS) without necessity of designing the technological processes. Basing on the complexity of part and boundary complexity of the manufacturing system it can help defining which system (reconfigurable or conventional) should be used for manufacturing. The developed method was verified using toothed wheels manufacturing in “Huta Stalowa Wola” Steel Mill.

Jacek Domińczuk

Wła¶ciwo¶ci adhezyjne warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych

Streszczenie
W artykule przedstawiono informacje zwi±zane z wła¶ciwo¶ciami adhezyjnymi warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych. Przedstawiono rodzaje adhezji. Szczególn± uwagę po¶więcono wyja¶nieniu zjawisk fizycznych i chemicznych od których zależy wytrzymało¶ć poł±czeń klejowych.

THE ADHESIVE PROPRIETIES OF THE SURFACE LAYERS OF THE CONSTRUCTION MATERIALS

Summary
Information connected with the adhesive proprieties of the surface layer of construction materials was introduced in the article. The types of the adhesion were presented. The paper focuses on explanation of physical and chemical phenomena on which the strength of adhesive connections depends.

Jerzy Stamirowski

Elastyczno¶ć systemów produkcyjnych w kontek¶cie dynamiki produkcji

Streszczenie
Elastyczno¶ć produkcji charakteryzuj±ca się możliwo¶ci± reagowania na zmiany wielko¶ci produkcji i technologiczny rozwój produktu uważana jest za jeden z podstawowych sposobów odpowiedzi na wymagania rynków. Intensywne inwestowanie w elastyczno¶ć jest jednak poważnym obci±żeniem finansowym dla rywalizuj±cych ze sob± firm. Stało się to przyczyn± poszukiwania nowego podej¶cia do projektowania zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, które pozwoliłoby zapewnić systemowi wymagany poziomem elastyczno¶ci przy względnie umiarkowanych kosztach. Powstaj± koncepcje budowy systemów o elastyczno¶ci odpowiadaj±cej charakterowi bież±cej produkcji i posiadajacych w przyszło¶ci możliwo¶ć przystosowania do okre¶lonego niepewno¶ci± rozwoju produktu. Znaczenie tego tematu potwierdzane jest wzrostem zainteresowania przedsiębiorstw stawiaj±cych pierwsze kroki na polu elastycznej auomatyzacji. Jedna z koncepcji proponuje systemy o wymaganej zgodnej z potrzebami elastyczno¶ci o nazwie Focused Flexibility Manufacturing Systems (FFMS).

FLEXIBILITY OF PRODUCTION SYSTEMS IN THE CONTEXT OF THE PRODUCTION DYNAMICS

Summary
Flexibility is related to the technological development of a product and to frequent shifts in rate of production. However, investment in flexibility is a serious finacial burden for many companies, which is why manufacturing system providers seek new solutions for desingning systems of required flexibility at moderate costs. The idea is to construct a system of flexibility suited for a current manufacturing cycle while capable of being adjusted to the future development of the product, which as of today is unforseeable. The singnificance of this concept is confirmed by an increased interest from the new enterprises in the field of flexible automatisation. One of the concepts introduces a system called Focused Flexibility Manufacturing Systems (FFMS).

Grzegorz Bocewicz, Krzysztof Bzdyra, Zbigniew Banaszak

Integracja problemów doboru, alokacji i planowania działań zespołu mobilnych robotów inspekcyjnych: Model deklaratywny

Streszczenie
Rozważany problem doboru, alokacji i planowania działań grupy robotów mobilnych w ¶rodowisku pomieszczeń zamkniętych sformułowany został w modelu deklaratywnym języka OZ Mozart. Dla zadanego zbioru zmiennych decyzyjnych charakteryzuj±cych ¶rodowisko pomieszczeń zamkniętych i przemieszczaj±ce się w nim roboty oraz zbioru ograniczeń wi±ż±cych te zmienne, poszukiwana jest strategia planowania struktury i alokacji elementów umożliwiaj±ca w okre¶lonym horyzoncie czasu inspekcję zadanej liczby pomieszczeń. Proponowane podej¶cie zilustrowane zostało na zał±czonych przykładach.

INTEGRATED APPROACH TO SELECTION, DOCKING AND ROUTING PLANNING OF MULTI MOBILE ROBOT INSPECTION SYSTEM: DECLARATIVE MODELING PERSPECTIVE

Summary
Declarative modeling provides attractive perspective for integrated approach to selection, docking and routing planning of multi mobile robot inspection system problem formulation. For given set decision variables describing indoor environment and acting robots as well as the set of constraints limiting these variables robots’ navigation strategy is sought out. The solution should respond to the question: what kind and how many and in which way initially docked robots enable to inspect a given indoor environment within a given time horizon? The approach proposed is illustrated on multiple examples.

Miron Czerniec, Viktor Bereza, Jurij Czerniec

Oszacowanie wpływu modułu na trwało¶ć stożkowej przekładni ewolwentowej o zębach sko¶nych

Streszczenie
W artykule przedstawiono zmodyfikowan± metodę badania kinetyki zużywania przekładni stożkowych z zębami sko¶nymi oraz przebadano wpływ modulu na ich trwało¶ć. Ustalono, że zwiększenie modułu powoduje wzrost trwało¶ci. Wyniki obliczeń podano w postaci graficznej.

VALUE OF MODULE NFLUENCE ON CONIC EVOLVENT GEAR LONGEVITY WITH OBLIQUE COGS

Summary
In the article modified investigation method of kinetics wear of conic gears with oblique cogs has been presented. Established, that module increase leads to increase of longevity. Results of investigations have been presented graphically.

Aleksandr Draczew, Antoni ¦wić, Wiktor Taranenko

STEROWANIE DOKŁADNO¦CI· OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ WAŁÓW DŁUGOWYMIAROWYCH

Streszczenie
Przestawiono system automatycznego sterowania procesem obróbki elektrochemicznej wałów o małej sztywno¶ci, minimalizuj±cy poziom osiowych naprężeń szcz±tkowych w wyniku trawienia warstwy metalu kęsa (wlewka) o zmiennej grubo¶ci oraz zmniejszaj±cy odkształcenie kęsa (wlewka).

QUALITY CONTROL OF LONG SHAFTS ELECTROCHEMICAL PROCESSING

Summary
Automatic control system for the electrochemical machining process of low rigid shafts is described. The system minimizes axial residual stress level by the pickling metal variable layer to billet profile and provide decrease of billet distortion.

Mariusz Walczak

CHARAKTERYSTYKA POWŁOK CERAMICZNYCH SiO2 I SiO2-TiO2 OTRZYMYWANYCH METOD· ZOL-ŻEL

Streszczenie
W pracy przedstawiono rezultaty badań powłok SiO2 i SiO2–TiO2 na czystym technicznie tytanie oraz jego stopie Ti6Al4V. Ceramiczne powłoki były nanoszone na tytanowe podłoże metod± zol-żel. Do badania składu i morfologii warstwy ceramicznej użyto mikroskopii skaningowej, analizy chemicznej EDX i profilometru stykowego. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analizy studiów literatury można stwierdzić, że powłoki zol-żel wykazuj± dobre poł±czenie z materiałem podłoża, s± jednorodne chemicznie i charakteryzuj± się stosunkowo duż± chropowato¶ci±.

CHARACTERISTIC OF CERAMICS COATINGS SiO2 AND SiO2-TiO2 BY USING SOL-GEL METHOD

Summary
The results of a study of SiO2 and SiO2–TiO2 coatings for the creation of a surface layer on commercially-pure Ti or titanium alloy Ti6Al4VELI are presented. The coatings of SiO2 and SiO2–TiO2 on base titanium were deposited using sol-gel method. The surface morphology and chemical compositions of the coatings were studied by using scanning electron microscopy with electron diffraction spectroscopy and profile measurement gauge. It was found that coatings obtained by the sol-gel method are compact, chemically homogeneous and relatively rough.

Tadeusz Cisowski, Łukasz Wojciechowski

Synteza modeli i algorytmów identyfikacji sytuacji w zarz±dzaniu potokami transportowymi

Streszczenie
W niniejszej pracy dokonano syntezy modeli i algorytmów identyfikacji sytuacji przy ortogonalnej strukturze reguł decyzyjnych w symulacyjnym zarz±dzaniu potokami transportowymi na kolei. Sformułowano i udowodniono warunek konieczny i dostateczny identyfikacji sytuacji decyzyjnych. Podano przykład planowania kompleksowej regulacji wagonów.

SYNTHESIS OF MODELS AND ALGORITHMS OF IDENTIFICATION OF SITUATIONS IN TRAFFIC STREAM MANAGEMENT

Summary
The paper focuses on the synthesis of models and algorithms of identification of situations concerning the orthogonal structure of decision rules in simulation management of railway traffic streams. A necessary condition and a sufficient condition of identification of decision situations were formulated and proved. Moreover, an example of planning of a complex regulation of carriages was presented.

Piotr Jaremek

ANALIZA WPŁYWU PARAMETRÓW WIERCENIA NA EFEKTYWNO¦Ć PRACY ¦WIDRA GRYZOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZUŻYCIA JEGO UZBROJENIA

Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań wpływu prędko¶ci obrotowej wiercenia oraz nacisku osiowego działaj±cego na ¶wider, na efektywno¶ć pracy elementów jego uzbrojenia. Przeprowadzono analizę obliczeniow± wspomnianych parametrów w oparciu o opracowany model kinetyki kontaktu tribologicznego zębów ¶widra z urabian± calizn±. Wyniki podano w postaci graficznej.

ANALYSIS OF DRILLING PARAMETERS ON DRILLING EFFICIENCY INCLUDING DRILLING BITS EQUIPMENT WEAR

Summary
The results of the influence of drilling speed and axial pressure acting on the drill, work efficiency elements of its arms. An analysis of the calculation of these parameters based on the developed kinetic model tribological contact with the drill teeth mining undisturbed soil. The results are shown in graphic form.

Marian Marek Janczarek

EKSPLOATACJA TECHNICZNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W ASPEKCIE PRZEJ¦CIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY

Streszczenie
Artykuł zawiera analizę przej¶cia ciepła przez przegrodę zewnętrzn± technicznego obiektu budowlanego z uwzględnieniem wpływu zmiennej temperatury atmosferycznej na temperaturę wewnętrzn± komory. Poprzez odpowiednie wykorzystanie wpływu sinusoidalnych zmian zewnętrznej temperatury w postaci przesunięcia fazowego wektora strumienia ciepła do wnętrza pomieszczenia uzyskano tłumienie oscylacji temperatury obiektu budowlanego, które pozwala obniżyć koszty energii zużywanej na utrzymywanie okre¶lonych warunków cieplnych w pomieszczeniu.

EXPLOITATION OF THERMAL TECHNICAL BUILDINGS IN REGARD OF HEAT TRANSFER THROUGH THE WALL

Summary
This paper describes research work on methods concerning heat transfers through walls of thermal technical chambers. The paper presents the analysis of complex problems in the field of energy savings and material selection during long term storage of fruit in thermal chambers in controlled gaseous environment. The purpose for the research is to point out areas subjected to the highest energy losses caused by building’s construction and geographical orientation of walls in the aspect of daily atmospheric temperature changes emerging on chamber exterior. The paper is focused on the new concept of thermal analysis derived from harmonic character of temperature changes in building environment – especially in fruit storages – with aspect on conductive heat transfers through walls. This changeable influence of variable weather temperature on internal temperature of technical chamber depends on thermal inertia of building.

Waldemar Samociuk, Dariusz Wołos

Dobór czasu próbkowania dla szeregu czasowego temperatury rejestrowanej podczas magazynowania ziarna żyta

Streszczenie
W pracy przedstawiono procedurę wyznaczania czasu próbkowania dla szeregów czasowych opart± na warunku Shanona. Zaprezentowany przykład dotyczy przechowywania ziarna żyta. Proces magazynowania materiałów sypkich organicznych jest monitorowany w celu prognozowania stanu samozagrzewania, które na ogół jest niebezpieczne. Systemy stosowane do monitorowania procesu s± oparte na technice cyfrowej, w której pomiar jest realizowany w odstępach czasowych (czas próbkowania).

ESTIMATION OF TESTING TIME FOR TIME SERIES OF TEMPERATURE RECORDING DURING STORAGE OF RYE'S GRAIN

Summary
In this paper the procedure of calculation of testing time for time series based on Shanon condition is presented. The presented example concerns storage of the rye's grain. The process of storage of organic materials in bulk is monitored for the forecasting of the heating state that is usually dangerous. The systems applied to the monitoring of the process are based on digital techniques, where the measurement is realised in time intervals (testing time).

Radosław Rutkowski

Bazy pomiarowe w procesie kontroli jako¶ci wymiarowej wielkogabarytowych konstrukcji stalowych

Streszczenie
Artykuł porusza zagadnienia projektowania systemów kontroli wymiarowej w procesie budowy wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. Skupiono się głównie na zagadnieniach osnów oraz baz pomiarowych. W artykule zaprezentowano oryginalne rozwi±zanie z zakresu baz pomiarowych w znacznym stopniu usprawniaj±cy procesy pomiarowe.

Measuring bases in measurement quality control process of large-size steel structures

Summary
Problems of design of measurement control systems in a building process of large-size steel structures are presented in an article, especially issues of measurement matrixes and bases are stressed. There is presented original solution in measurement bases scope facilitating measurements processes.

Konrad Gauda

WPŁYW ODDZIAŁYWAŃ SMARU MASZYNOWEGO NA WŁA¦CIWO¦CI MECHANICZNE POWŁOK AKRYLOWYCH O ZRÓŻNICOWANEJ ZAWARTO¦CI LOTNYCH ZWI·ZKÓW ORGANICZNYCH

Streszczenie
W artykule dokonana jest ocena wpływu oddziaływań smaru maszynowego na wybrane wła¶ciwo¶ci mechaniczne wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych powłok akrylowych przeznaczonych dla przemysłu maszynowego. Szerokie zastosowanie ¶rodków smarnych w tym sektorze sprawia, że powłoki zastosowane do ochrony poszczególnych elementów maszyn i urz±dzeń musz± być odporne na niszcz±ce działanie tych mediów. Spo¶ród wielu powłokotwórczych materiałów organicznych wybrano polimery akrylowe, które odznaczaj± się dobrymi wła¶ciwo¶ciami fizykochemicznymi oraz dekoracyjnymi. Dodatkowo w badaniach uwzględniono zarówno tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe, jak i wodorozcieńczalne charakteryzuj±ce się obniżon± zawarto¶ci± lotnych zwi±zków organicznych. Wymogi Dyrektywy Europejskiej 99/13/EU w sprawie ograniczenia emisji tych zwi±zków do atmosfery powoduj±, że konieczno¶ci± staje się coraz szersze wykorzystanie powłok „ekologicznych” szczególnie w przemy¶le maszynowym.

INFLUENCE OF MACHINE GREASE ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF ACRYLIC COATINGS WITH DIFFERENT CONTENT OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS

Summary
In the article was assessed the influences of machine grease on selected mechanical properties of waterborne and solventborne acrylic coatings for machine industry. The widespread use of greases in the sector that makes the coating applied to protect the individual components of machinery and equipment must be resistant to the damaging effects of these media. Of the many film-forming organic material was selected acrylic polymers, which have good physicochemical and decorative properties. In addition, the study included the traditional solventborne materials and waterborne characterized by reduced content of volatile organic compounds. The requirements of European Directive 99/13/EU on the limitation of emissions of these compounds into the atmosphere mean that the need to become increasingly use of coatings „ecological” especially in the machine industry.

Daniel Pieniak, Paweł Ogrodnik, Paweł Kordos

DEGRADACJA KOMPOZYTU KONSTRUKCYJNEGO LVL W WARUNKACH JEDNOCZESNEGO ODDZIAŁYWANIA OBCI·ŻEŃ STATYCZNYCH I WYSOKICH TEMPERATUR

Streszczenie
Kompozyt na bazie klejonego drewna fornirowanego (LVL) s± materiałami coraz czę¶ciej wykorzystywanymi w budownictwie. Kompozyt tego typu charakteryzuje się nieco innymi parametrami niż lite drewno, w szczególno¶ci istotna jest ich wytrzymało¶ć i charakter anizotropii tych wła¶ciwo¶ci. W przypadku większo¶ć materiałów konstrukcyjnych oddziaływanie temperatur w warunkach pożaru ma wpływ na ich degradację, przejawiaj±c± się utrat± wytrzymało¶ci. Celem prezentowanych w artykule badań była ocena wpływu temperatur ¶rodowiska pożaru na degradację wła¶ciwo¶ci wytrzymało¶ciowych kompozytu LVL. Wykazano, że degradacja wytrzymało¶ć na ¶ciskanie kompozytu LVL postępuje systematycznie w kolejnych przedziałach temperatury.

DEGRADATION OF LVL COMPOSITE MATERIAL IN THE CONDITIONS OF SIMULTANEOUS IMPACT OF STATIC LOADS AND HIGH TEMPERATURES

Summary
Composites based on laminated veneer lumber (LVL) are more and more commonly used in the building industry. Such composites have a slightly different characteristics compared to a solid wood, particularly with regards to their strength and anisotropy of the properties. In case of majority of construction materials, temperatures impact in the conditions of fire results in degradation process, manifested by the loss of strength. The objective of studies presented in this paper, was the evaluation of fire temperatures impact on the degradation of strength properties of LVL composite. It has been demonstrated that degradation of the compression strength of LVL composite proceeds successively in the subsequent temperature ranges.

Remigiusz Iwańkowicz

OPTYMALIZACJA FLOTY ZBIORNIKOWCÓW DO PRZEWOZU GAZU SKROPLONEGO ORAZ HARMONOGRAMU JEJ KURSOWANIA

Streszczenie
Przedstawiono model optymalizacji struktury i harmonogramu kursowania floty statków do przewozu gazu skroplonego (LNG). Jako kryterium przyjęto minimalizację ł±cznych kosztów budowy floty i jej eksploatacji. Model może zostać zastosowany dla dowolnej trasy kursowania. Uwzględnia on ograniczenia wymiarów statków oraz zapotrzebowanie na gaz. Przedstawiono przykład zastosowania modelu dla terminalu w ¦winouj¶ciu.

OPTIMISATION OF THE LNG-TANKERS FLEET AND THE PLYING SCHEDULE

Summary
There is presented a model for optimizing the structure and schedule of traveling of a fleet of LNG tankers. As a criterion was assumed to minimize the total construction costs of the fleet and its operation. The model can be applied to any gas transportation route. It takes into account limits of vessels size and the demand for gas. There is shown an example of application of the model for terminal in ¦winoujscie.